Metallkauf

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

I. Zmluvný partner zákazníka

Golden Gates Edelmetalle AG zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v
Drážďanoch pod číslom HRB 31095
Právny zástupca:
členovia predstavenstva s výhradnou právomocou zastupovať pán Herbert Behr a
pán Constantin Behr, obaja s obchodnými priestormi na adrese Demianiplatz 21/22,
02826 Görlitz.
Sídlo a jediná pobočka spoločnosti Golden Gates Edelmetalle AG:
Demianiplatz 21/22, 02826 Görlitz, T: +49.3581.8467002, F: +49.3581.8467000,
info@goldengates.de, www.goldengates.de.

II. Všeobecná časť Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Golden
Gates Edelmetalle AG

II.1. Rozsah platnosti
(1)
Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre celý obchodný vzťah
medzi spoločnosťou Golden Gates Edelmetalle AG (ďalej tiež ako „spoločnosť“) a
spotrebiteľmi a podnikateľmi (ďalej len „zákazníci“).
(2) Spotrebitelia sú tí v zmysle OZ (nem.).
(3) Podpísaním formulára zmluvy „Obchodná ponuka“ zákazník akceptuje platnosť
týchto Všeobecných obchodných podmienok.
(4) Platia výlučne tieto Všeobecné obchodné podmienky, aj keď je zákazníkom
podnikateľ. Protitvrdenia s odkazom na platnosť vlastných obchodných podmienok
zákazníka sa týmto odmietajú. Odchýlky a doplnenia k týmto podmienkam sú účinné
iba vtedy, ak ich spoločnosť potvrdí písomne. Ak aj napriek vyššie uvedeným ustanoveniam dôjde k stretu Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti a zákazníka, tu uvedené nariadenia majú prednosť.

II.2.Predmet kúpnej zmluvy, spoločnosť ako tretia strana, ktorú zákazník určil na
doručenie
(1)
Spoločnosť predáva zákazníkovi drahé a/alebo technické kovy (ďalej len „kovy“)
v závislosti od voľby zákazníka. Spoločnosť navyše ponúka ich skladovanie prostredníctvom hromadnej úschovy. Za týmto účelom môže zákazník okrem kúpnej
zmluvy uzavrieť so spoločnosťou zmluvu o úschove v súlade s ustanoveniami v časti
III. „Podmienky úschovy“.
Ak si zákazník želá, aby boli kovy uskladnené, predmetom kúpnej zmluvy medzi
spoločnosťou a zákazníkom je udelenie spoluvlastníckych podielov na spoločnom
inventári príslušného skladovaného kovu v zlomkcoh v prospech zákazníka.
Ak nie je medzi spoločnosťou a zákazníkom dohodnuté skladovanie kovov, časť III.
„Podmienky úschovy“ týchto Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti sa
na zákazníka nevzťahuje. V takom prípade je predmetom kúpnej zmluvy odovzdanie
a prevod vlastníctva kovov definovaných vo formulári ponuky na zákazníka takým
spôsobom, že zákazník môže získať výlučné vlastníctvo kovov.
Zákazník si v rámci kúpnej zmluvy môže slobodne zvoliť, či chce uskutočniť jednorazový nákup určitého množstva kovu, ktorý je určený na základe zložky kúpnej ceny
„kúpna cena“, alebo či by chcel uzavrieť zmluvu o dodávke na splátky (ďalej aj „bežný
nákup“), v rámci ktorej sa zákazníkovi mesačne predáva určité množstvo kovu, čo sa
určuje na základe zložky kúpnej ceny „kúpna cena“.
Ak si zákazník želá kúpiť zlaté tehličky, zlaté mince alebo strieborné mince jednorázovo, môže si slobodne zvoliť, či ich chce mať uschované v hromadnej úschove
spoločnosti, a preto so spoločnosťou uzavrieť samostatnú zmluvu o úschove alebo
si chce kovy nechať doručiť do miesta bydliska.
Ak si zákazník želá kúpiť technické kovy alebo strieborné, paládiové alebo platinové
tehličky jednorázovo, spoločnosť takýto nákup ponúka iba s podmienkou, že tieto
kovy najprv uskladní v hromadnej úschove, takže musí byť uzatvorená aj zmluva o
úschove. Odovzdanie technických kovov sa potom riadi odsekom III.6. „Podmienky
úschovy“.
Spoločnosť ďalej ponúka uzavretie zmlúv o dodávke na splátky pre zlaté tehličky,
zlaté mince, strieborné mince, technické kovy alebo strieborné, paládiové alebo platinové tehličky iba s podmienkou, že kovy budú pôvodne uskladnené v hromadnej
úschove, takže sa musí uzavrieť aj zmluva o úschove. Odovzdanie kovov sa potom
riadi odsekom III.6. „Podmienky úschovy“.
Dodanie kovov, či už v rámci jednorazového nákupu, alebo v súvislosti s odovzdaním v súlade s podmienkami úschovy, vykonáva vo všetkých prípadoch spoločnosť
na prepravu cenností, poštová služba na prepravu cenností alebo kuriérske služby.
Riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia kovov sa v prípade prepravy prenáša na zákazníka alebo na tretiu osobu menovanú zákazníkom až po ich prevzatí.
Spoločnosť a zákazník sa dohodli, že spoločnosť je treťou stranou menovanou zákazníkom, ak si zákazník želá, aby spoločnosť kovy prevzala do hromadnej úschovy.
Prevzatie je rovnaké, aj keď sa zákazník nachádza v odklade veriteľa.
(2) Kovy, ktoré môžu byť predmetom zmluvy na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti, sú priemerného typu a kvality so špecifikáciami
uvedenými nižšie; preto sú dohodnuté generické dlhy. Kovy, ktoré môžu byť predmetom zmluvy na základe Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti, majú
nasledujúce špecifikácie:
a. Zlaté tehličky (999,9/1 000) v rôznych váhach so štandardom „good delivery“
London Bullion Market Association (LBMA) od známych výrobcov (napr. Umicore,
Heraeus, Argor Heraeus) a uznávaných mincovní v štandardnom bankovom stave a v
originálnom balení. Medzi medzinárodne uznávané mincovne patria všetky tie, ktoré
uznáva LBMA alebo porovnateľné združenie drahých kovov.
b. Kvalitné zlaté mince (Krügerrand, Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, Australian
Kangaroo a Arche Noah) v rôznych váhach v štandardnom bankovom stave a v originálnom balení.
c. Strieborná minca Arche Noah (999/1.000) priamo z minciarne a v pôvodnom
obale.
d. Strieborné tehličky (999/1.000) v rôznych váhach v štandardnom bankovom
stave a v originálnom balení. Suroviny na výrobu strieborných tehličiek sa získavajú
výhradne od dodávateľov s certifikátom od LBMA.
e. Platinové tehličky (999,5/1.000) a paládiové tehličky (999,5/1.000) v rôznych
váhach v štandardnom bankovom stave a v originálnom balení.
f. Gálium (čistota min. 99,999 %) pôvodne balené v 1 kg PET fľašiach
g. Germánium (čistota min. 99,999 %) pôvodne balené vo forme tehličiek od 800
do 1 600 gramov
h. Hafnium (hafnium + zirkónium (Zr) min. 99,9 % (obsah Zr < 0,2 % z 99,9 %) vo
forme tyčiniek s hmotnosťou približne 1 kg - 1,5 kg
i. Indium (čistota min. 99,995 %) pôvodne balené vo forme tehličiek 500 a 1 000
gramov
(3) Spoločnosť je povinná poskytnúť čiastkové spoluvlastníctvo alebo výlučné
vlastníctvo zákazníkovi iba v prípade, že zákazník zaplatil splatnú kúpnu cenu v
dostatočnej výške.
(4) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zákazník je povinný platiť zálohové platby.

II.3. Uzavretie kúpnej zmluvy
(1)
Ponuky spoločnosti sa môžu meniť a sú nezáväzné. Predstavujú iba žiadosti o
predloženie ponúk zo strany zákazníka („invitatio ad offerendum“).
(2) Kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou je uzavretá, keď spoločnosť
potvrdí prijatie obchodnej ponuky zákazníka. Spoločnosť môže obchodnú ponuku
slobodne odmietnuť. Potvrdenie spoločnosti o prijatí je možné urobiť telefonicky
alebo písomne alebo rozhodným správaním, najmä v závislosti od voľby zákazníka, dodaním kovu zákazníkovi alebo dopravením kovu objednaného zákazníkom do
príslušnej hromadnej inventúry kovu, o čom bude zákazník riadne informovaný na
bezplatnom digitálnom zákazníckom portáli spoločnosti. Zákazník súhlasí s tým, že
bude od spoločnosti dostávať oznámenia týkajúce sa dopravenia kovu objednaného
zákazníkom prostredníctvom digitálneho zákazníckeho portálu chráneného heslom, ktorý je prístupný na internete na adrese goldengates.app. Príslušná aplikácia
pre zákazníka je k dispozícii na stiahnutie v obchode Goolge Play na adrese play.
google.com/store/apps/details?id=digitalwert.de.goldengates_customerportal a v
Apple App Store na adrese apps.apple.com/de/app/golden-gates/id1437886979.
Pretože zákazníkovi sa pri naskladnení kovov poskytuje čiastočné spoluvlastníctvo,
je možné hmotnosť celého inventáru určitého druhu kovu v depozite merať v gramoch a v prípade mincí v unciach (1 unca zodpovedá 31,104 gramom) a hmotnosť
množstva kovu dopraveného pre príslušného zákazníka je v čase začlenenia do
hromadného inventára tiež merateľná v gramoch/unciach, spoločnosť určí podiel
zákazníka na spoluvlastníctve v zlomkoch pri dovoze k príslušnému kolektívnemu
inventáru na základe jednotky gramov alebo uncí príslušného kovu a poskytne zákazníkovi dôkaz o príslušnom spoluvlastníckom podiele v zlomkoch ako „Inventár v
gramoch/unciach“. „Inventár v gramoch/unciach“ sa aktualizuje každý pracovný deň
a môže ísť aj o zlomky gramu/uncu; preto sa na zákazníckom portáli zobrazuje až na
štyri desatinné miesta.
(3) Pokiaľ zákazník so spoločnosťou neuzavrel zmluvu o úschove, môže naďalej
využívať zákaznícky portál a zistiť, koľko gramov kovu, ktorý si objednal, mu bolo
dodaných.


II.4. Kúpna cena, náklady na doručenie, dane, clá, odvody, poplatky
(1) Kúpna cena, ktorú má zákazník zaplatiť, sa skladá z dvoch zložiek, a to z „nákupnej ceny“ na jednej strane a „nákupného poplatku“ na druhej strane, pričom
obe sú uvedené v eurách vo formulári „Obchodná ponuka“. „Nákupná cena“ medzi
spoločnosťou a zákazníkom za kovy, na ktoré sa vzťahuje zmluva, v hmotnostných
jednotkách alebo v uvedených verziách sa vzťahuje na cenník spoločnosti, ktorý
je aktuálny v čase uvedenom v odseku 2 druhej vete nižšie a je kedykoľvek k dispozícii na adrese www.goldengates.de/sk/aktualne-ceny/. Ceny kovov uvedené v cenníku
spoločnosti sú uvedené za uncu pri zlatých a strieborných minciach a za gram pri
ostatných kovoch, takže množstvo kovu, ktoré si zákazník želá kúpiť na základe
požadovanej „nákupnej ceny“, sa dá určiť z cenníka spoločnosti. Ceny kovov a teda
aj „nákupná cena“ vychádzajú z nákupných cien relevantných pre spoločnosť a podliehajú neustálym výkyvom v dôsledku londýnskych fixačných a/alebo obchodných
cien, ako aj výmennému kurzu eura/amerického dolára, na ktorý nemá spoločnosť
žiadny vplyv. Cenník spoločnosti je preto aktualizovaný každý deň, pokiaľ ide o ceny
drahých kovov, a najmenej dvakrát týždenne pre technické kovy, a spoločnosť ho
zverejňuje na stránke www.goldengates.de/sk/aktualne-ceny/.
Ďalšou zložkou kúpnej ceny, ktorú musí zákazník spoločnosti zaplatiť, je takzvaný
„nákupný poplatok“. V prípade jednorazových nákupov je nákupným poplatkom percentuálny príplatok z „nákupnej ceny“, ktorého konkrétna výška je uvedená aj v ponukovom formulári.
Všeobecné obchodné podmienky
Aj v prípade zmlúv o dodaní na splátky sa kúpna cena skladá aj z dvoch zložiek „ná-
 | Golden Gates Edelmetalle AG | stav 01_2021
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Golden Gates Edelmetalle AG
kupnej ceny“ a „nákupného poplatku“. Mesačná „nákupná cena“, ktorá je dohodnutá
na dobu trvania zmluvy, je uvedená vo formulári „Obchodná ponuka“. Podľa „nákupnej ceny“ v súvislosti s cenníkom spoločnosti (pozri odsek (1) vyššie) sa má počas
trvania zmluvy mesačné množstvo kovu objednané zákazníkom posudzovať osobitne pre každý mesiac. Ďalšia zložka kúpnej ceny okrem „nákupnej ceny“ „nákupný
poplatok“ nevzniká pri zmluvách o dodaní na splátky mesačne, ale iba jednorazovo
a je splatný okamžite po uzavretí zmluvy. V prípade zmlúv o dodaní na splátky teda
„nákupný poplatok“ nie je pevnou percentuálnou prirážkou na základe jednotlivých
mesačných „nákupných cien“; výška „nákupného poplatku“ je tiež uvedená na formulári zmluvy „Obchodná ponuka“.
(2) Ceny kovov sú dostupné online na adrese www.goldengates.de/sk/aktualne-ceny/ a
zákazník si ich môže kedykoľvek pozrieť spolu s formulárom obchodnej ponuky.
Zákazník a spoločnosť sa dohodli, že výška „nákupnej ceny“ vychádza z cenníka
alebo z tých cenníkov spoločnosti, ktorý je alebo ktoré sú aktuálne v deň, keď sa
spoločnosť zásobuje výlučne kovmi z obchodnej ponuky zákazníka, či už jednorazovo v prípade jednorazovej kúpnej zmluvy, alebo mesačne po celú dobu trvania zmluvy v prípade zmluvy o dodaní na splátky. Pre orientáciu o ďalších nákladoch - ktoré
nie sú súčasťou kúpnej ceny - je zákazníkom k dispozícii cenník spoločnosti spolu
s formulárom obchodnej ponuky, ktorý je v súvislosti s nákladnosťou tejto položky
aktualizovaný v nepravidelných intervaloch.
(3) Ak si zákazník želá, aby mu kovy boli dodané do miesta bydliska alebo do skladu
na hromadnú úschovu, musí znášať náklady na doručenie v súlade s aktuálnym cenníkom spoločnosti v čase dodania, výška ktorých okrem iného závisí od polohy miesta dodania a objednaného množstva. Tieto náklady sú splatné okamžite po uzavretí
zmluvy. Aktuálne náklady na doručenie sú tiež zverejnené v cenníku spoločnosti na
adrese www.goldengates.de/de/preisliste, ktorý je s ohľadom na nákladnosť tejto
položky aktualizovaný v nepravidelných intervaloch. Výšku nákladov na doručenie
určuje aktuálny cenník spoločnosti v čase žiadosti zákazníka o doručenie. Zákazník
dostane orientačný cenník spolu s formulárom obchodnej ponuky.
(4) Vyzdvihnutie kovov zákazníkom je pre zákazníka bezplatné - okrem nákladov,
ktoré vznikli pri jeho zhromažďovaní (napríklad cestovné náklady).
(5) Všetky dane, clá, odvody alebo poplatky atď. si hradí zákazník sám.


II.5. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy
V prípade zmluvy, ktorá sa uzatvára mimo prevádzkových priestorov alebo prostredníctvom predaja na diaľku, neexistuje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s §
312 g ods. 2 veta 1 č. 8 OZ (nem.), ak ide o dodávku tovaru alebo služieb, pričom
ich cena na finančnom trhu podlieha fluktuáciám, na ktoré nemá spoločnosť žiadny
vplyv a ku ktorým môže dôjsť v lehote na odstúpenie od zmluvy.
V prípade zmluvy o jednorázovom nákupe, ktorá sa uzatvára mimo prevádzkových
priestorov alebo prostredníctvom predaja na diaľku, neexistuje právo na odstúpenie
od zmluvy v súlade s § 312 g ods. 2 veta 1 č. 8 OZ (nem.), pretože ide o dodanie tovaru, ktorého dve zložky ceny, a to „nákupná cena“ a percentuálny príplatok „nákupný
poplatok“, podliehajú fluktuáciám na finančnom trhu, na ktoré spoločnosť nemá
žiadny vplyv a ku ktorým môže dôjsť v lehote na odstúpenie od zmluvy.
V prípade zmluvy o jednorazovom nákupe, ktorá nie je uzavretá mimo prevádzkových priestorov alebo prostredníctvom predaja na diaľku, neexistuje právo na
odstúpenie. Spoločnosť nemá v úmysle uzatvárať zmluvy o jednorazovom nákupe
takým spôsobom, aby sa to neuskutočnilo mimo prevádzkových priestorov alebo
prostredníctvom predaja na diaľku.
V prípade zmluvy o dodávke na splátky, ktorá sa uzatvára mimo prevádzkových
priestorov alebo prostredníctvom predaja na diaľku, existuje právo na odstúpenie
od zmluvy v súlade s § 312 g ods. 1 OZ (nem.) podľa § 355 OZ (nem.). Pokiaľ ide o
podrobnosti práva na odstúpenie od zmluvy, odkazuje sa na pokyny na odstúpenie
od zmluvy o dodaní na splátky spolu so vzorom formulára na odstúpenie od zmluvy,
ktorý je zákazníkovi k dispozícii spolu so zmluvným formulárom „Obchodná ponuka“.
V prípade zmluvy o dodaní na splátky, ktorá nie je uzavretá mimo prevádzkových
priestorov alebo prostredníctvom predaja na diaľku, existuje právo na odstúpenie od
zmluvy v súlade s § 510 ods. 2 OZ (nem.) podľa § 355 OZ (nem.), podľa § 510 ods. 3
OZ (nem.) nie však v rozsahu stanovenom v § 491 ods. 2 veta 2 č. 1 až 5, ods. 3 veta
2 a ods. 4. Spoločnosť nemá v úmysle uzatvárať zmluvy o dodaní na splátky takým
spôsobom, aby sa to neuskutočnilo mimo prevádzkových priestorov alebo prostredníctvom predaja na diaľku.
V prípade účinného odstúpenia od zmluvy spoločnosť vyzdvihne kovy na svoje náklady bez ohľadu na to, či dodávka kovov bola uskutočnená spoločnosťou na žiadosť
zákazníka prevádzkovateľovi skladovacieho zariadenia za účelom hromadnej úschovy kovov spoločnosťou pred koncom lehoty na odstúpenie od zmluvy, a rovnako bez
ohľadu na to, či sú kovy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy dodávané
do miesta bydliska zákazníka.


II.6. Jednorázový nákup
V prípade jednorazového nákupu platí:
(1) Zákazník uvedie čiastku požadovanej „nákupnej ceny“ a akékoľvek špecifikácie
kovu, ktoré si želá, vo formulári obchodnej ponuky. Vo formulári obchodnej ponuky
je uvedená aj výška „nákupného poplatku“. Platba „nákupnej ceny“ a „nákupného
poplatku“ je splatná okamžite po uzavretí zmluvy, t. J. hneď ako spoločnosť prijme
ponuku zákazníka. Zákazník je povinný platiť zálohové platby. Spoločnosť naskladní
príslušné kovy najneskôr do dvoch valutných dní od prijatia platby „nákupnej ceny“
a „nákupného poplatku“ a dodá kovy zákazníkovi najneskôr do troch dní od prijatia
„nákupnej ceny“ a „nákupného poplatku“ alebo zariadi, aby sa kovy zakúpené prostredníctvom jednorazového nákupu dostali do hromadného inventára v prospech
zákazníka.
Dohodnuté množstvo kovu sa určuje na základe aktuálneho cenníka spoločnosti v
rozhodujúci deň doplnenia zásob spoločnosti na základe „nákupnej ceny“.
(2) Ak zákazník nezaplatí „nákupnú cenu“ a „nákupný poplatok“ v plnej výške, a to
aj napriek upomienke spoločnosti do dátumu splatnosti, spoločnosť nie je povinná
poskytovať zodpovedajúcu službu.
(3) K odovzdaniu a prevodu vlastníctva kovu dôjde dodaním kovu zákazníkovi, ak
si zákazník želá dodanie do svojho bydliska, alebo odovzdaním zákazníkovi, ak si
zákazník kovy sám vyzdvihne. Spoločnosť a zákazník sa dohodli na prevode vlastníctva.
(4) Ak si zákazník želá dodanie do skladu s vysokým stupňom bezpečnosti na
účely úschovy spoločnosťou, zákazník a spoločnosť sa už dohodli, že spoločnosť
pri úplnom plnení kúpnej zmluvy poskytne zákazníkovi spoluvlastníctvo zlomku hromadného inventára predmetného kovu v príslušnom sklade so zvýšenou
bezpečnosťou, pričom hromadný inventár tvoria všetky kovy príslušného typu kovu
v ich (nepriamom) vlastníctve v príslušnom sklade so zvýšenou bezpečnosťou. Pretože je možné hmotnosť celého inventáru určitého druhu kovu v depozite merať v
gramoch a v prípade mincí v unciach (1 unca zodpovedá 31,104 gramom) a hmotnosť
množstva kovu objednaného pre príslušného zákazníka je v čase začlenenia do hromadného inventára tiež merateľná v gramoch/unciach, spoločnosť určí podiel zákazníka na spoluvlastníctve v zlomkoch v čase dovozu k príslušnému kolektívnemu
inventáru na základe jednotky gramov alebo uncí príslušného kovu a poskytne zákazníkovi dôkaz o príslušnom spoluvlastníckom podiele v zlomkoch ako „Inventár v
gramoch/unciach“. „Inventár v gramoch/unciach“ sa aktualizuje každý pracovný deň
a môže ísť aj o zlomky gramu/uncu; preto sa na zákazníckom portáli zobrazuje až
na štyri desatinné miesta. Spoločnosť a zákazník sa dohodli na prevode vlastníctva.
Zákazník súhlasí s prijímaním oznámení od spoločnosti o začlenení ním objednaného množstva kovu do hromadného inventára prostredníctvom zákazníckeho portálu
chráneného heslom (pozri II.3.).


II.7. Pravidelný nákup, žiadne právo na vrátenie peňazí v prípade ukončenia

V prípade pravidelného nákupu, zmluvy o dodaní na splátky platí:
(1) Zákazník uvedie čiastku požadovanej mesačnej „nákupnej ceny“ a akékoľvek
špecifikácie kovu, ktoré si želá, vo formulári obchodnej ponuky. Vo formulári obchodnej ponuky je uvedená aj výška „nákupného poplatku“.
(2) Výšku mesačnej „nákupnej ceny“ si zákazník vyberie na formulári obchodnej ponuky. Platba mesačnej „nákupnej ceny“ je splatná na 20. deň kalendárneho mesiaca
po prijatí ponuky na kúpu spoločnosťou. Počas trvania zmluvy sa bude spoločnosť
zásobovať zodpovedajúcimi kovmi najneskôr do siedmich pracovných dní po dátume
splatnosti mesačnej „nákupnej ceny“ a dodá tieto kovy zákazníkovi alebo mesačne
najneskôr do deviatich pracovných dní po dátume splatnosti mesačnej „nákupnej
ceny“ prevezie kovy objednané zákazníkom do hromadného inventára v prospech
zákazníka.
Dohodnuté mesačné množstvo kovu sa určuje na základe aktuálneho cenníka
spoločnosti v rozhodujúci deň mesačného doplnenia zásob spoločnosti na základe
„nákupnej ceny“.
(3) „Nákupný poplatok“ je splatný ihneď po uzavretí zmluvy.
(4) Minimálna suma, ktorú má zákazník zaplatiť ako mesačnú „nákupnú cenu“, je
uvedená vo formulári obchodnej ponuky („minimálna mesačná nákupná cena“).
Počas zmluvného obdobia existuje možnosť prerušenia platieb v celkovej dĺžke 24
mesiacov.
(5) Pokiaľ zákazník napriek upomienke od spoločnosti nezaplatí kúpnu cenu alebo
ju nezaplatí v plnej výške do lehoty splatnosti - či splatnú „nákupnú cenu“ ako zložku
kúpnej ceny alebo splatný „nákupný poplatok“, je v omeškaní. V prípade omeškania
zo strany zákazníka je spoločnosť oprávnená odmietnuť plnenie, ktoré má.
(6) K odovzdaniu a prevodu vlastníctva kovu dôjde mesačným dodaním kovu zákazníkovi, ak si zákazník želá dodanie do svojho bydliska, alebo mesačným odovzdaním
zákazníkovi, ak si zákazník kovy sám vyzdvihne. Spoločnosť a zákazník sa dohodli
na prevode vlastníctva.
(7) Ak si zákazník želá mesačné dodanie do skladu s vysokým stupňom bezpečnosti
na účely úschovy spoločnosťou, zákazník a spoločnosť sa už dohodli, že spoločnosť
pri úplnom plnení mesačnej dodávky na splátky poskytne zákazníkovi každý mesiac
ďalšie spoluvlastníctvo zlomku hromadného inventára predmetného kovu v príslušnom sklade so zvýšenou bezpečnosťou, pričom hromadný inventár tvoria všetky
kovy príslušného typu kovu v ich (nepriamom) vlastníctve v príslušnom sklade so
zvýšenou bezpečnosťou. Pretože je možné hmotnosť celého inventáru určitého druhu kovu v depozite merať v gramoch a v prípade mincí v unciach (1 unca zodpovedá
31,104 gramom) a hmotnosť množstva kovu mesačne objednaného pre príslušného
zákazníka je v čase mesačného začlenenia do hromadného inventára tiež merateľná
v gramoch/unciach, spoločnosť určí podiel zákazníka na spoluvlastníctve v zlomkoch v čase dovozu k príslušnému kolektívnemu inventáru na základe jednotky
gramov alebo uncí príslušného kovu a poskytne zákazníkovi dôkaz o príslušnom
spoluvlastníckom podiele v zlomkoch ako „Inventár v gramoch/unciach“. „Inventár
v gramoch/unciach“ sa aktualizuje každý pracovný deň a môže ísť aj o zlomky gramu/uncu; preto sa na zákazníckom portáli zobrazuje až na štyri desatinné miesta.
Spoločnosť a zákazník sa dohodli na prevode vlastníctva. Zákazník súhlasí s prijímaním mesačných oznámení od spoločnosti o začlenení ním objednaného mesačného
množstva kovu do hromadného inventára prostredníctvom zákazníckeho portálu
chráneného heslom (pozri II.3.).
(8) Ak je vo formulári obchodnej ponuky uvedená pevná doba do dvoch rokov,
zmluvná doba sa končí automaticky po uplynutí pevne stanovenej doby. Ak si zákazník vo formulári obchodnej ponuky zvolí dobu určitú na viac ako dva roky, považuje
sa to za zmluvu na dobu neurčitú v zmysle bodu 9 nižšie. Ak bola dohodnutá doba
určitá, zákazník má po predchádzajúcom upozornení možnosť urobiť si platobnú
prestávku až 24 mesiacov. Na spoločnosť sa však v takom prípade nevzťahuje nijaká
povinnosť plniť zmluvu.
(9) Ak vo formulári obchodnej ponuky nie je uvedená pevná doba, zmluva platí na
dobu neurčitú. Zákazník má potom právo prvýkrát zmluvu vypovedať dva roky po
uzavretí zmluvy s výpovednou lehotou dva týždne do konca kalendárneho mesiaca.
(10) Zmluva končí riadne po skončení zmluvného obdobia a bez ohľadu na to, či zákazník zaplatil všetky dohodnuté mesačné sumy nákupu. To znamená, že zákazník
nie je povinný vykonať spoločnosti po ukončení zmluvného obdobia ďalšie platby, a
to ani v prípade, že nezaplatil všetky mesačne dohodnuté „nákupné ceny“ a/alebo
„nákupný poplatok“. Zákazník na oplátku nemá voči spoločnosti nárok na vrátenie
súm vyplatených spoločnosti, ak je zmluva ukončená výpoveďou z jeho strany, či
už výpoveďou pred uplynutím minimálnej doby platnosti zmluvy, alebo výpoveďou
zmluvy na dobu neurčitú.
(11) Právo na mimoriadne ukončenie zmluvy zostáva nedotknuté.


II.8. Práva vyplývajúce z vád, obmedzenie zodpovednosti, nároky na náhradu škody
(1) Spoločnosť v zásade dlhuje iba kovy priemerného typu a kvality v zmysle generického dlhu, pokiaľ podvodným spôsobom nezakryla chybu alebo neposkytla záruku
za kvalitu položky. Ďalej platia zákonné ustanovenia o hmotných a právnych vadách.
(2) Spoločnosť zodpovedá iba za škody spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinností spoločnosťou alebo jej právnymi zástupcami alebo
pomocnými silami. Z vyššie uvedeného vylúčenia zodpovednosti nie sú vylúčené
škody spôsobené zranením na životoch, končatinách a/alebo zdraví, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení povinností spoločnosťou alebo
jej právnymi zástupcami alebo pomocnými silami. Z vyššie uvedeného vylúčenia
zodpovednosti sú vylúčené aj škody vyplývajúce z porušenia základných zmluvných
povinností, t. j. povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie
zmluvy. Pokiaľ ide o posledne menovanú škodu, zodpovedá sa iba do výšky zmluvne
predvídateľnej škody, pokiaľ špecifikácia kovu, ktorú spoločnosť sľúbila zákazníkovi,
nemá konkrétne slúžiť na ochranu zákazníka, pokiaľ ide o škodu, ktorá presahuje
zmluvne predvídateľnú škodu.


II.9. Právo zákazníka na skúšku
Je na zákazníkovi, aby preskúmal prípadné vady kovov, ak si chce uplatniť nároky
z vád. Je oprávnený skontrolovať kov vo vzťahu k spoločnosti bez ohľadu na to, či
mu kovy dodáva na miesto bydliska alebo či sú v spoločnosti v hromadnej úschove.
V druhom prípade môže zákazník skontrolovať kovy poverením audítora na svoje
náklady - z bezpečnostných dôvodov však iba v prípade, že s tým výslovne súhlasí
príslušný depozitár, v ktorom sa tieto kovy nachádzajú.


II.10. Dispozičné právo zákazníka
Zákazník je oprávnený samostatne nakladať so svojou spoluvlastníckou frakciou
v príslušnom hromadnom inventári kovov, najmä ju previesť alebo odpísať úplne
alebo čiastočne, bezplatne alebo za poplatok, ako napr. dať ju do zástavy. Zákazník je však povinný spoločnosti zbaviť sa svojho podielu spoluvlastníctva, iba ak
je zabezpečené, že všetky ustanovenia zmlúv uzavretých medzi zákazníkom a
spoločnosťou sa uplatňujú aj s účinnosťou pre a proti jeho alebo jej osobitnému
právnemu nástupcovi, ktorý má z dispozičného práva prospech. Zákazník musí
spoločnosť informovať o akomkoľvek disponovaní so svojím podielom spoluvlastníctva najneskôr do dvoch týždňov od disponovania.

III. Podmienky úschovy
III.1. Uzavretie zmluvy o úschove
(1) Ponuky spoločnosti sa môžu meniť a sú nezáväzné. Predstavujú iba žiadosti o
predloženie ponúk zo strany zákazníka („invitatio ad offerendum“).
(2) Zmluvy o úschove medzi zákazníkom a spoločnosťou vznikajú, keď spoločnosť
vyhlási prijatie ponuky zákazníka, čo môže zákazník deklarovať na formulári ponuky. Spoločnosť môže slobodne odmietnuť ponuku na uzavretie zmluvy o úschove.
Potvrdenie spoločnosti o prijatí je možné urobiť telefonicky alebo písomne alebo rozhodným správaním, najmä dovezením kovu objednaného zákazníkom u spoločnosti
do príslušnej hromadnej inventúry kovu, o čom bude zákazník riadne informovaný
na digitálnom zákazníckom portáli spoločnosti. Zákazník súhlasí s tým, že bude od
spoločnosti dostávať oznámenia týkajúce sa dopravenia kovu objednaného zákazníkom prostredníctvom digitálneho zákazníckeho portálu chráneného heslom, ktorý
je prístupný na internete na adrese goldengates.app. Príslušná aplikácia pre zákazníka je k dispozícii na stiahnutie v obchode Goolge Play na adrese play.google.com/ store/apps/details?id=digitalwert.de.goldengates_customerportal a v Apple App
Store na adrese apps.apple.com/de/app/golden-gates/id1437886979.


III.2. Obsah zmluvy o úschove, hromadná úschova, zrušenie platnosti §§ 744, 745
OZ (nem-), vylúčenie práva na zrušenie spoločenstva zlomkov
(1) Skladovanie fyzických kovov za úhradu uskutočňuje spoločnosť v skladoch s
vysokou bezpečnosťou v súlade s bodom II.2 ods. 3. Spoločnosť vykonáva pre zákazníka bežnú úschovu všeobecného typu prostredníctvom hromadnej úschovy oddelene od vlastných kovových zásob; spoločnosť nezíska vlastníctvo kovu prevezením kovu. Kovy sú uložené pre každý druh kovu v príslušnom hromadnom inventári,
ktorý sa skladá z kovov jedného druhu kovu, ktoré spoločnosť pre svojich zákazníkov
získala do úschovy. Zákazník dáva výslovný súhlas na hromadnú úschovu príslušného kovu. Pretože sa pre zákazníkov skladujú iba fyzické kovy, negatívna inventúra
kovov u zákazníka je vylúčená.
(2) Zákonné ustanovenia § 744 745 OZ (nem.) o spoločnom disponovaní sú výslovne vylúčené, rovnako ako právo na zrušenie spoločenstva zlomkov, a to aj po smrti
zákazníka. Rovnako ako zmluva o kolektívnej úschove kovu sa to týka aj akýchkoľvek
právnych nástupcov zákazníka. Spoločnosť je oprávnená odobrať množstvo kovu,
na ktoré má zákazník nárok v gramoch, z príslušného hromadného inventára, aby ho
dodala dotknutému zákazníkovi alebo odovzdala dotknutému zákazníkovi.
(3) Depozitáre sú vysoko zabezpečené sklady zlata spoločnosti pro prourum/Nemecko v Mníchove a GoldInvest/Rakúsko vo Viedni; Geiger Edelmetalle AG/Nemecko v Rötha OT Espenhain na zlaté a strieborné mince, Loomis International AG/
Švajčiarsko (bezcolný sklad, Zürich-Kloten) na strieborné, platinové a paládiové
tyčinky a Metlock GmbH/Nemecko (bezcolný sklad, Frankfurt/M.) na technické
kovy. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu umiestnenia skladu, najmä v prípade, že sa dozvie o bezpečnostných rizikách predtým používaného skladu s vysokou
bezpečnosťou. Zákazník bude vopred informovaný o zamýšľanej zmene a bude mať
možnosť namietať. Ak do jedného mesiaca od prijatia informácie nevznesie námietku, považuje sa zmena miesta skladovania za schválenú. Spoločnosť bude pri poskytovaní informácií zákazníka výslovne upozorňovať na tento právny následok.
(4) Skladovanie je poistené proti krádeži, požiaru a poškodeniu vodou.
(5) Za skladovanie je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti aktuálne náklady na
skladovanie podľa cenníka spoločnosti. Náklady na skladovanie sú splatné za predchádzajúce účtovné obdobie pre zlaté tehličky a zlaté mince ročne 31. januára,
strieborné mince, striebro, platinu a paládium 31. januára a 30. júla a pre technické
kovy štvrťročne 31. januára, 30. apríla, 30. júla a 31. októbra. Cenník spoločnosti sa
aktualizuje nepravidelne, pokiaľ ide o náklady na skladovanie položiek, a spoločnosť
ho zverejňuje na adrese www.goldengates.de/de/preisliste. Náklady na skladovanie
sa počítajú na základe „inventára v gramoch/unciach“ zákazníka, ktorý spoločnosť
drží pre zákazníka, na základe denného záverečného kurzu príslušného kovu v € plus
3 %.
Pre orientáciu je zákazníkovi poskytnutý cenník spoločnosti spolu s formulárom obchodnej ponuky, ktorý obsahuje možnosť predloženia ponuky na uzavretie zmluvy
o úschove.


III.3. Dane, clá, odvody alebo poplatky
Všetky dane, clá, odvody alebo poplatky atď. si hradí zákazník sám.


III.4. Povinnosti spoločnosti
Medzi povinnosti spoločnosti patrí iba správne uskladnenie
kovov určených na úschovu. Spoločnosť sa nesmie podieľať na žiadnom požičiavaní
drahých kovov ani požičiavať akékoľvek drahé alebo technické kovy.


III.5. Trvanie zmluvy o úschove, ukončenie
Zmluva o úschove sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu o úschove je možné
kedykoľvek ukončiť bez dodržania výpovednej lehoty, a to zo strany zákazníka aj
spoločnosti. Ukončenie musí byť v textovej podobe v súlade s § 126b OZ (nem.).


III.6. Nárok na odovzdanie
V dôsledku účinného ukončenia zmluvy o úschove je zákazník oprávnený požadovať
odovzdanie množstva kovu druhu a hmotnosti, ktoré je pre zákazníka zadržané prostredníctvom kolektívnej úschovy.
Bez potreby ukončenia zmluvy o úschove môže zákazník počas doby platnosti zmluvy požadovať odovzdanie nasledujúcich kovov nasledujúceho vzoru a veľkosti, v
závislosti od množstva a prevedenia kovu uloženého pre zákazníka v kolektívnom
sklade:
- zlaté tehličky vo veľkostiach od 50 gramov
- zlaté mince v minciach veľkosti 1 unca
- strieborné mince v balení mincí po 40 kusoch s hmotnosťou 1 unca.
Všeobecne platí, že zákazník nemá právo na vydanie konkrétnej nominálnej hodnoty,
na kovy od konkrétneho výrobcu alebo na kovy so špecifickou špecifikáciou, pokiaľ
to nebolo výslovne dohodnuté.
Pre odovzdanie po ukončení zmluvy o úschove a pre odovzdanie počas zmluvného
obdobia platí toto:
Po predchádzajúcom upozornení môže zákazník vyzdvihnúť kov zo skladu s vysokým stupňom stráženia, v ktorom sa nachádza príslušný hromadný inventár zodpovedajúceho kovu. Výdavky podľa III.3. ako aj všetky cestovné náklady a akékoľvek
telekomunikačné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s dohodnutím dátumu vyzdvihnutia, znáša zákazník.
Namiesto vyzdvihnutia kovu zákazníkom je možné dohodnúť dodanie kovu zákazníkovi. Výsledné náklady na doručenie musí zákazník zaplatiť vopred. Inak sa odkazuje
na II.4 ods. (3) týchto Všeobecných obchodných podmienok.


III.7. Právo na odstúpenie od zmluvy o úschove
V prípade zmluvy o úschove, ktorá sa uzatvára mimo prevádzkových priestorov alebo prostredníctvom predaja na diaľku, existuje právo na odstúpenie od zmluvy v
súlade s § 312 g ods. 1 OZ (nem.) podľa § 355 OZ (nem.). Pokiaľ ide o podrobnosti
práva na odstúpenie od zmluvy, odkazuje sa na pokyny na odstúpenie od zmluvy o 
úschove spolu so vzorom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zákazníkovi k
dispozícii spolu so zmluvným formulárom „Obchodná ponuka“.
V prípade zmluvy o úschove, ktorá nie je uzavretá mimo prevádzkových priestorov
alebo prostredníctvom predaja na diaľku, neexistuje právo na odstúpenie.


III.8. Obmedzenie zodpovednosti, nároky na náhradu škody
(1) Spoločnosť zodpovedá iba za škody spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinností spoločnosťou alebo jej právnymi zástupcami alebo
pomocnými silami. Z vyššie uvedeného vylúčenia zodpovednosti nie sú vylúčené
škody spôsobené zranením na životoch, končatinách a/alebo zdraví, ktoré sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivom porušení povinností spoločnosťou alebo
jej právnymi zástupcami alebo pomocnými silami. Z vyššie uvedeného vylúčenia
zodpovednosti sú vylúčené aj škody vyplývajúce z porušenia základných zmluvných
povinností, t. j. povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie
zmluvy. Pokiaľ ide o posledne menovanú škodu, zodpovedá sa iba do výšky zmluvne
predvídateľnej škody, pokiaľ špecifikácia kovu, ktorú spoločnosť sľúbila zákazníkovi,
nemá konkrétne slúžiť na ochranu zákazníka, pokiaľ ide o škodu, ktorá presahuje
zmluvne predvídateľnú škodu.


IV. Požiadavky zákona o praní špinavých peňazí
(1) V súlade s ustanoveniami zákona o praní špinavých peňazí je zákazník pri vzniku zmluvy identifikovaný uvedením svojho mena, miesta narodenia, dátumu narodenia a štátnej príslušnosti. Za týmto účelom zákazník predloží kópiu svojho platného
občianskeho preukazu alebo pasu. Zákazník musí navyše poskytnúť ďalšie informácie požadované zákonom o praní špinavých peňazí.
(2) Ak je zákazníkom podnikateľ, uvedie spoločnosť alebo označenie, právnu formu, registračné číslo, adresu ústredia a mená právnych zástupcov. Ak akcionár
vlastní viac ako 25 percent akcií spoločnosti zákazníka, poskytne tiež informácie o
svojej totožnosti.
(3) Spoločnosť odmietne ponuku zákazníka na uzavretie zmluvy, ak zákazník neposkytne požadované informácie alebo poskytne neúplné informácie alebo ak v súvislosti so skúmaním informácií poskytnutých zákazníkom vzniknú ďalšie pochybnosti.


V. Záverečné ustanovenia, vyhradenie zmien
(1) Na všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa uplatňujú
výlučne zákony Spolkovej republiky Nemecko. Táto voľba práva sa na zákazníka,
ktorý je spotrebiteľom, vzťahuje iba do tej miery, aby nebol zbavený ochrany poskytovanej záväznými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má obvyklé bydlisko. Uplatnenie kúpneho práva OSN je vylúčené.
(2) Miestom výkonu je Görlitz. Ak je zákazníkom obchodník, jurisdikciou pre všetky
spory vyplývajúce zo zmluvy je tiež Görlitz. Ak zákazník nemá v Spolkovej republike
Nemecko všeobecné bydlisko alebo ak v čase podania žaloby nie je známe miesto
jeho bydliska alebo obvyklé bydlisko, je príslušným súdnym dvorom rovnako Görlitz.
(3) Ak by ustanovenie týchto obchodných podmienok alebo ustanovenie v kontexte
iných zmlúv bolo alebo by sa stalo neúčinným alebo nevymáhateľným, nemá to vplyv
na platnosť ostatných ustanovení alebo zmlúv. Akákoľvek medzera vyplývajúca z
neúčinnosti alebo nerealizovateľnosti ustanovenia týchto obchodných podmienok je
formou doplňujúceho výkladu zmluvy, berúc do úvahy záujmy zúčastnených strán.
(4) Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť a/alebo doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, ak to bude nevyhnutné z dôvodu právnych požiadaviek a/alebo
z dôvodu zmeny ekonomických okolností. V takom prípade spoločnosť písomne
oznámi zákazníkovi zmenené a doplnené a/alebo upravené Všeobecné obchodné
podmienky spoločnosti. Pokiaľ zákazník do jedného mesiaca od prijatia písomného
oznámenia nevznesie námietku proti platnosti zmenených alebo doplnených Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti, budú sa tieto považovať za schválené
a budú sa následne uplatňovať ako nové zmluvné podmienky medzi zákazníkom a
spoločnosťou. Spoločnosť bude o tomto dôsledku výslovne informovať zákazníka
spolu so zaslaním zmenených alebo doplnených Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti.
(5) Spoločnosť nie je povinná a spravidla nie je ochotná zúčastňovať sa na konaniach na urovnávanie sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou v prípade
sporov so zákazníkom v súvislosti so zmluvou v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti. Spoločnosť sa v prípade sporov pokúsi nájsť
priateľské riešenie so zákazníkom.
Je potrebné poznamenať, že v prípade sporov v súvislosti so zmluvami, ktoré sa
uzatvárajú elektronicky, môžu spotrebitelia kontaktovať platformu EÚ na urovnávanie sporov online na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr, ktorá nadväzuje kontakt s príslušným vnútroštátnym rozhodcovským orgánom. Zákazník aj spoločnosť majú navyše možnosť obrátiť sa na príslušný súd.

Best provider of gold saving plans | Golden Gates
Best contract drafting | Golden Gates
Winning award for best Customer Service | Golden Gates
Winning award for best price | Golden Gates
Winning award for best storage and delivery | Golden Gates