ZAKUP METALI

Ogólne Warunki Handlowe

I. Partner umowny klienta


GOLDEN GATES Edelmetalle AG zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Dreźnie pod numerem HRB 31095
Przedstawiciel prawny:
członkowie zarządu z prawem do jednoosobowego reprezentowania spółki, pan
Herbert Behr i pan Constantin Behr, obaj mający swą siedzibę przy Demianiplatz
21/22, 02826 Görlitz
Adres do korespondencji handlowej i jedyne miejsce wykonywania działalności
Golden Gates Edelmetalle AG:
Demianiplatz 21/22, 02826 Görlitz, tel: +49.3581.8467002, faks: +49.3581.8467000,
info@goldengates.de, www.goldengates.de


II. Część ogólna Ogólnych warunków handlowych Golden Gates Edelmetalle AG


II.1. Zakres obowiązywania
(1) Poniższe Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich relacji
handlowych pomiędzy spółką akcyjną Golden Gates Edelmetalle AG (w dalszej
części zwanej także „Spółką”) z konsumentami i przedsiębiorstwami (w dalszej
części zwanymi „Klientem (Klientami)”).
(2) Konsumentami są takowi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
(3) Podpisując formularz umowy „Oferta kupna”, Klient uznaje ważność
przedłożonych Ogólnych warunków handlowych.
(4) Stosuje się wyłącznie niniejsze Ogólne warunki handlowe, także w sytuacji, gdy
Klient jest przedsiębiorcą. Niniejszym sprzeciwiamy się poświadczeniom przeciwnym, mając na względzie obowiązywanie jego ewentualnych własnych warunków
handlowych Klienta. Odstępstwa od i uzupełnienia niniejszych warunków handlowych są skutecznie jedynie pod warunkiem ich potwierdzenia na piśmie przez
Spółkę. W przypadku gdy Ogólne warunki handlowe Spółki i Klienta kolidują ze sobą
pomimo wymienionych wyżej postanowień, przedłożone tutaj uregulowania mają
zastosowanie z tytułu pierwszeństwa.


II.2. Przedmiot umowy kupna-sprzedaży, Spółka jako wskazana przez Klienta osoba trzecia do dostawy
(1) Spółka sprzedaje Klientowi wybrane przez niego metale szlachetne i/lub technologiczne (w dalszej części zwane też „metalami”). Oprócz tego Spółka oferuje
ich wprowadzenie do magazynu w drodze przechowania zbiorczego. W tej sprawie
Klient może, oprócz umowy kupna-sprzedaży, zawrzeć ze Spółką umowę o przechowanie opartą na uregulowaniach przedłożonych w rozdziale III. Warunków przechowywania.
Jeżeli Klient zażyczy sobie wprowadzenia metali do magazynu, przedmiotem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Spółką a Klientem jest przyznanie udziałów we
współwłasności w depozycie zbiorczym przechowywanych w magazynie metali w
części ułamkowej przysługującej Klientowi.
O ile między Spółką a Klientem nie zostanie zawarte porozumienie o wprowadzeniu
metali do magazynu, rozdział III. „Warunki przechowywania” przedłożonych Ogólnych warunków handlowych Spółki nie mają zastosowania w stosunku do Klienta. W
takim wypadku przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest przekazanie i przeniesienie na Klienta własności metali zdefiniowanych w formularzu oferty, umożliwiające
mu nabycie wyłącznego prawa własności do metali.
W ramach umowy kupna-sprzedaży Klient może swobodnie wybrać, czy pragnie
dokonać jednorazowego zakupu określonej ilości metalu, ustalonej w oparciu o
składnik ceny zakupu „cena skupu” czy też chciałby zawrzeć umowę o dostawę
na raty (w dalszej części zwaną także „zakupem regularnym”), w ramach której
każdego miesiąca będzie sprzedawana Klientowi określona ilość metali ustalona w
oparciu o składnik ceny zakupu „cena skupu”.
Jeżeli Klient wyrazi chęć jednorazowego zakupu sztab złota, złotych monet lub srebrnych monet, może swobodnie wybrać, czy woli dokonać ich wprowadzenia do magazynu w ramach depozytu zbiorczego prowadzonego przez Spółkę i w związku z
tym zawrze ze Spółką oddzielną umowę o przechowanie czy zamiast tego wybierze
dostawę metali do swojego miejsca zamieszkania.
W sytuacji, gdy Klient zażyczy sobie jednorazowego zakupu metali technologicznych albo sztab srebra, palladu lub platyny, Spółka złoży mu ofertę sprzedaży
wyłącznie z zastrzeżeniem, że na razie Spółka wprowadzi te metale do magazynu w
drodze depozytu zbiorczego, co wiąże się z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy o przechowanie. Wydanie metali technologicznych nastąpi wówczas zgodnie z
postanowieniami zawartymi w rozdziale III.6. Warunków przechowywania.
Ponadto Spółka zaproponuje zawarcie umów na dostawy w ratach sztab złota,
złotych monet, srebrnych monet, metali technologicznych czy też sztab srebra,
palladu lub platyny również z nieodłącznym zastrzeżeniem, że na razie Spółka
wprowadzi te metale do magazynu w drodze depozytu zbiorczego, co wiąże się
z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy o przechowanie. Wydanie metali
nastąpi wówczas zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale III.6. Warunków
przechowywania.
Dostawa metali, zarówno w ramach zakupu jednorazowego, jak też w ramach wydania zgodnie z warunkami przechowywania, we wszystkich przypadkach zostanie
zrealizowana przez firmę wyspecjalizowaną w przewozie kosztowności, pocztę
lub firmę kurierską. W przypadku wysyłki przeniesienie ryzyka przypadkowego
zaginięcia i przypadkowego pogorszenia jakości metali następuje dopiero z chwilą
przekazania przesyłki Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Spółka
i Klient zgadzają się co do tego, że Spółka będzie wskazaną przez Klienta osobą
trzecią w sytuacji, gdyby Klient zechciał powierzył Spółce dokonanie depozytu
zbiorczego. Równoznaczna z przekazaniem jest sytuacja, gdy Klient popadnie w
zwłokę wierzyciela.
(2) Metale, które w oparciu o przedłożone Ogólne warunki handlowe Spółki mogą
być przedmiotem umowy, to metale średniego rodzaju i jakości o wyszczególnionych poniżej specyfikacjach; dlatego uzgadniane są zobowiązania rodzajowe. Metale, które mogą być przedmiotem umowy w oparciu o Ogólne warunki handlowe
Spółki, mają następujące specyfikacje:
a. Sztaby złota (999,9/1.000) o różnej masie, spełniające standard „good delivery”
London Bullion Market Association (LBMA), pochodzące od renomowanych producentów (np. Umicore, Heraeus, Argor Heraeus) i akredytowanych mennic, w znakomitym stanie zachowania, zwyczajowo przyjętym w praktyce bankowej i w oryginalnym opakowaniu. Do uznawanych na arenie międzynarodowej mennic należą
wszystkie, które posiadają akredytacje LBMA lub analogicznego stowarzyszenia
metali szlachetnych.
b. Monety z czystego złota (Krugerrand, Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, Australian Kangaroo i Arche Noah) o różnej masie, w znakomitym stanie zachowania,
zwyczajowo przyjętym w praktyce bankowej i w oryginalnym opakowaniu.
c. Moneta srebrna Arche Noah (999/1.000) w menniczym stanie zachowania i w
oryginalnym opakowaniu.
d. Sztaby srebra (999/1.000) o różnej masie, w znakomitym stanie zachowania,
zwyczajowo przyjętym w praktyce bankowej i w oryginalnym opakowaniu. Surowce
do produkcji sztab srebra są pozyskiwanie wyłącznie od dostawców certyfikowanych i dopuszczonych przez LBMA.
e. Sztaby platyny (999,5/1.000) i sztaby palladu (999,5/1.000) o różnej masie, w
znakomitym stanie zachowania, zwyczajowo przyjętym w praktyce bankowej i w
oryginalnym opakowaniu.
f. Gal (czystość min. 99,999 %) oryginalnie opakowany w butelkach PET 1 kg
g. German (czystość min. 99,999 %) oryginalnie opakowany w formie sztab od 800
do 1600 gram
h. Hafn (hafn + cyrkon (Zr) min. 99,9 % (zawartość Zr < 0,2 % w 99,9 %) w postaci
prętów ok. 1 kg - 1,5 kg
i. Ind (czystość min. 99,995 %) oryginalnie opakowany w formie sztab 500 gram i
1000 gram
(3) Spółka jest zobowiązana do udzielenia Klientowi prawa współwłasności w
części ułamkowej bądź do zapewnienia mu wyłącznego prawa własności tylko pod warunkiem zapłaty przez Klienta należnych cen zakupu w wystarczającej
wysokości.
(4) O ile nie zostanie zawarte inne uzgodnienie, Klient jest zobowiązany do zapłaty
z góry.


II.3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży


(1) Oferty Spółki nie mają charakteru zobowiązującego i wiążącego. Stanowią jedynie wezwania do składania ofert przez Klienta („invitatio ad offerendum”).
(2) Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem a Spółką dochodzi do skutku z
chwilą złożenia przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu oferty kupna składanej przez
Klienta. Spółce przysługuje prawo do odrzucenia oferty kupna. Spółka może złożyć
oświadczenie o przyjęciu telefonicznie lub w formie wiadomości tekstowej albo
czynności dorozumianej, w szczególności – wedle życzenia Klienta – poprzez dostarczenie metalu Klientowi albo poprzez wprowadzenie metalu zamówionego przez
Klienta do danego depozytu zbiorczego metalu, o którym Klient zostanie poinformowany w formie odpowiedniego zawiadomienia w bezpłatnym cyfrowym portalu
klienta Spółki. Klient wyraża tym samym zgodę na odbieranie zawiadomień Spółki
o wprowadzeniu zamówionego przez Klienta metalu za pośrednictwem cyfrowego,
chronionego hasłem portalu klienta, który jest dostępny w internecie na stronie goldengates.app. Właściwa aplikacja klienta jest przygotowana do pobrania pod linkiem
play.google.com/store/apps/details?id=digitalwert.de.goldengates_customerportal w Google Play Store lub apps.apple.com/de/app/golden-gates/id1437886979 w
Apple App Store. Ze względu na to, że w chwili wprowadzania metali do magazynu
przyznaje się Klientowi prawo współwłasności z części ułamkowej a do wymierzania masy depozytu zbiorowego każdego rodzaju metalu w miejscu składowania stosuje się jako jednostkę gramy, a w przypadku monet uncje (1 uncja to 31,104 grama)
a ciężar wprowadzonej ilości metalu dla danego Klienta w chwili wprowadzenia do
depozytu zbiorowego również jest mierzony w gramach/uncjach, Spółka określając
wielkość współwłasności Klienta w części ułamkowej w chwili wprowadzania do
danego depozytu zbiorowego, również stosuje jako jednostkę gram bądź uncje danego metalu i wykazuje Klientowi wielkość jego każdorazowej współwłasności w
części ułamkowej jako „stan w gramach/uncjach”. „Stan w gramach/uncjach” jest
aktualizowany każdego dnia roboczego i może być wyrażany nawet w częściach
ułamkowych jednego grama/jednej uncji; dlatego jest on wykazywany w portalu
klienta z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
(3) Nawet jeśli Klient nie zawarł ze Spółką umowy o przechowanie, może korzystać
z portalu klienta i odczytywać w nim, ile gramów zamówionego przez niego metalu
zostało mu dostarczonych.
Ogólne warunki handlowe | Golden Gates Edelmetalle AG | Stan 01_2021
Ogólne warunki handlowe Golden Gates Edelmetalle AG


II.4. Cena kupna, koszty dostawy, podatki, cła, opłaty


(1) Uiszczana przez Klienta cena kupna składa się z dwóch części. Są to po pierwsze „cena skupu” a po drugie „opłata za zakup”. Obie kwoty są wyrażone w euro
na formularzu umowy „Oferta kupna”. „Cena skupu” między Spółką a Klientem za
będące przedmiotem umowy metale we wykazanych tamże jednostkach masy bądź
wersjach, jest oparta na cenniku Spółki, jaki jest aktualny w momencie zdefiniowanym w poniższym ustępie 2 zdanie 2 i z którym każdej chwili można się zapoznać
na stronie www.goldengates.de/pl/ceny/ . Ceny metali zawarte we wspomnianym
cenniku Spółki to ceny za każdą uncję – w przypadku monet złotych i srebrnych
lub za każdy gram – w przypadku pozostałych metali. Wobec tego ilość każdego
metalu, jaką Klient pragnie zakupić na podstawie zdeklarowanej przez niego „ceny
skupu”, można określić w oparciu o cennik Spółki. Ceny metali a więc również „cena
skupu” kształtowane są w oparciu o brane pod uwagę przez Spółkę ceny zakupu i
podlegają stałym wahaniom, dyktowanym przez London Gold Fixing i/lub ceny rynkowe oraz kurs wymiany euro/dolara USA, na które Spółka nie ma żadnego wpływu.
Dlatego cennik Spółki jest na bieżąco aktualizowany. Ceny metali szlachetnych są
aktualizowane każdego dnia a ceny metali technologicznych przynajmniej dwa razy
w tygodniu. Zaktualizowane cenniki są publikowane przez Spółkę na stronie www.goldengates.de/pl/ceny/.
Kolejnym składnikiem ceny kupna, którą Klient musi uiścić wobec Spółki, jest tak
zwana „opłata za zakup”. W przypadku zakupów jednorazowych opłata za zakup
to procentowy narzut, o którą powiększa się „cenę skupu”. Jej konkretna wysokość
również jest podawana na formularzu oferty.
W przypadku umów o dostawy ratalne cena kupna również składa się z tych obu
części, czyli „ceny skupu” i „opłaty za zakup”. Należna każdego miesiąca „cena
skupu”, uzgadniana na cały okres obowiązywania umowy, również jest podawana
na formularzu umowy „Oferta kupna”. Na podstawie „ceny skupu” w połączeniu z
cennikiem Spółki (patrz powyższy ustęp (1)) kształtowana jest zamawiana co
miesiąc przez Klienta ilość metalu, którą należy rozpatrywać oddzielnie w każdym
miesiącu w trakcie obowiązywania umowy. W przypadku umów o dostawy ratalne „opłata za zakup”, stanowiącą drugą obok „ceny skupu”, część składowa ceny
kupna nie powstaje co miesiąc, lecz jest płatna jednorazowo i wymagana natychmiast w chwili zawarcia umowy. Dlatego w umowach o dostawy ratalne „opłata za
zakup” nie jest stałym procentowym narzutem odnoszącym się do poszczególnych
comiesięcznych „cen skupu”; wysokość „opłaty za zakup” również jest podawana na
formularzu umowy „Oferta kupna”.
(2) Ceny metali są udostępniane w sieci na stronie www.goldengates.de/pl/ceny/
i Klient w każdej chwili może je przeglądać razem z formularzem oferty kupna. Klient
i Spółka są zgodni co do tego, by wysokość „ceny skupu” była oparta na cenniku
bądź na cennikach Spółki obowiązujących w dniu, w którym Spółka sama zaopatrzy
się w metale ze względu na ofertę kupna Klienta, czy to jednorazowo w przypadku
uzgodnienia zakupu jednorazowego, czy to co miesiąc w przypadku uzgodnienia
umowy na dostawy ratalne, przez cały okres obowiązywania umowy. W sprawie
dalszych kosztów, nie będących częściami składowymi ceny zakupu, dla orientacji,
razem z formularzem oferty kupna, udostępnia się Klientowi cennik, w którym ta
pozycja kosztów aktualizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.
(3) Jeżeli Klient wyrazi życzenie, aby Spółka zrealizowała dostawę metali do
jego miejsca zamieszkania lub do wybranego miejsca składowania celem przechowania zbiorczego, to Klient ponosi koszty dostawy zgodnie z cennikiem Spółki
obowiązującym każdorazowo w chwili realizacji dostawy. Wysokość kosztów jest
uzależniona między innymi od położenia miejsca dostawy i dostarczanej ilości. Są
one wymagane natychmiast od chwili zawarcia umowy. Aktualnie obowiązujące
koszty dostawy również są publikowane w cenniku Spółki, na stronie www.goldengates.de/de/preisliste. Ta pozycja kosztów w cenniku jest aktualizowana w nieregularnych odstępach. Wysokość kosztów dostawy zawsze jest ustalana na podstawie
cennika Spółki obowiązującego każdorazowo w momencie żądania dostawy przez
Klienta. Klient otrzymuje cennik dla orientacji razem z formularzem oferty kupna.
(4) Odbiór metali przez Klienta jest dla niego nieodpłatny – abstrahując od kosztów, które ponosi w związku z odbiorem (np. koszty przejazdu).
(5) Koszty wszelkich podatków, ceł lub różnego rodzaju opłat itp. ponosi wyłącznie
Klient.


II.5. Prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży
W przypadku umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa lub w drodze
sprzedaży na odległość, zgodnie z § 312 g, ust. 2 zdanie 1 nr 8 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB] nie przewiduje się prawa od odstąpienia, jeżeli przedmiotem
umowy jest dostawa towarów lub usług, których cena podlega wahaniom na rynku
finansowym, na które Spółka nie ma wpływu i które mogą wystąpić przed upływem
terminu odstąpienia od umowy.
W przypadku umowy na zakup jednorazowy zawieranej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub w drodze sprzedaży na odległość, zgodnie z § 312 g, ust. 2
zdanie 1 nr 8 BGB nie przewiduje się prawa od odstąpienia, gdyż jej przedmiotem
jest dostawa towarów, których obie części składowe ceny, mianowicie „cena skupu” i ich procentowy narzut, czyli „opłata za zakup” podlegają wahaniom na rynku
finansowym, na które Spółka nie ma wpływa i które mogą wystąpić przed upływem
terminu odstąpienia od umowy.
W przypadku umowy na zakup jednorazowy, nie zawartej ani poza lokalem
przedsiębiorstwa ani w drodze sprzedaży na odległość, nie przewiduje się prawa
do odstąpienia. Spółka nie ma zamiaru zawierać umów na zakup jednorazowy poza
lokalem przedsiębiorstwa ani w drodze sprzedaży na odległość.
W przypadku umowy na dostawy ratalne, zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub w drodze sprzedaży na odległość, zgodnie z § 312 g ust. 1 BGB przewiduje się
prawo od odstąpienia, o jakim mowa w § 355 BGB. Odnośnie szczegółów prawa do
odstąpienia od umowy odsyła się do pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy
na dostawy ratalne, które wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy i formularzem umowy „Oferta kupna” udostępniane jest Klientowi.
W przypadku umowy na dostawy ratalne, nie zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
ani w drodze sprzedaży na odległość, zgodnie z § 510 ust. 2 BGB przewiduje się
prawo do odstąpienia, o jakim mowa w § 355 BGB, jednakże zgodnie z § 510 ust. 3
BGB nie w zakresie określonym w § 491 ust. 2 zdanie 2 nr od 1 do 5, ust. 3 zdanie
2 i ust. 4. Spółka nie ma zamiaru zawierać umów na dostawy ratalne poza lokalem
przedsiębiorstwa ani w drodze sprzedaży na odległość.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Spółka odbiera metale na swój
koszt, bez względu na to, czy przed upływem terminu odstąpienia od umowy metale na życzenie Klienta były dostarczane administratorowi miejsca składowania
celem zbiorczego przechowania tam przez Spółkę, czy też przed upływem terminu
odstąpienia od umowy metale na życzenie Klienta były dostarczane do miejsca jego
zamieszkania.


II.6. Zakup jednorazowy
W przypadku zakupu jednorazowego stosuje się następujące uregulowania:
(1) Klient podaje w formularzu oferty kupna wysokość „ceny skupu”, jaką sobie
życzy oraz ewentualnie żądane przez siebie specyfikacje metalu. Z formularza oferty wynika również wysokość „opłaty za zakup”. Zapłacenie „ceny skupu” i „opłaty za
zakup” jest wymagane natychmiast po zawarciu umowy, gdy tylko Spółka przyjmie
ofertę Klienta. Klient jest zobowiązany do zapłaty z góry. Spółka zaopatrzy się w odpowiednie metale najpóźniej w ciągu dwóch dni walutowych po wpłynięciu zapłaty
„ceny skupu” i „opłaty za zakup” a najpóźniej w ciągu trzech dni po wpłynięciu „ceny
skupu” i „opłaty za zakup” zainicjuje dostawę metali do Klienta bądź wprowadzenie
metali zakupionych w drodze zakupu jednorazowego do depozytu zbiorczego na
rzecz Klienta.
Uzgodniona ilość metalu zostanie ustalona w oparciu o obowiązujący w dniu zaopatrzenia się przez Spółkę cennik Spółki na podstawie „ceny skupu”.
(2) W sytuacji gdy, pomimo ponaglenia przez Spółkę, Klient nie zapłaci lub nie
zapłaci w całości „ceny skupu” i „opłaty za zakup” po upływie terminu wymagalności,
Spółka nie jest zobowiązania do wykonania przyrzeczonej usługi.
(3) Przekazanie i przeniesienie własności metali następują z chwilą dostarczenia
metalu Klientowi, jeśli Klient zażyczy sobie dostawy do miejsca swojego zamieszkania, bądź z chwilą przekazania Klientowi, jeżeli Klient sam odbierze metale. Spółka
i Klient zgadzają się w tym względzie każdorazowo co do przeniesienia prawa
własności.
(4) Jeżeli Klient zażyczy sobie realizacji dostaw do magazynu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa celem przechowania przez Spółkę, to już teraz Klient i Spółka są
zgodni co do tego, że Spółka przyzna Klientowi w pełnej zgodności z umową kupna sprzedaży prawo współwłasności ułamkowej części depozytu zbiorowego tego
rodzaju metalu w tymże magazynie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy czym
depozyt zbiorczy będzie się składał ze wszystkich rodzajów metali znajdujących w
jej (pośrednim) posiadaniu, jakie są zgromadzone w tymże magazynie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa. Ze względu na to, że do wymierzania masy depozytu zbiorowego każdego rodzaju metalu w miejscu składowania stosuje się jako jednostkę
gramy, a w przypadku monet uncje (1 uncja to 31,104 grama) a masa zamówionej
przez danego Klienta ilości metalu w chwili wprowadzenia do depozytu zbiorowego
również jest wymierzana w gramach bądź w uncjach, Spółka określając wielkość
współwłasności Klienta w części ułamkowej w chwili wprowadzania do danego depozytu zbiorowego, również stosuje jako jednostkę gram bądź uncje danego metalu
i wykazuje Klientowi wielkość jego współwłasności w części ułamkowej jako „stan
w gramach/uncjach”. „Stan w gramach/uncjach” jest aktualizowany każdego dnia roboczego i może być wyrażany nawet w częściach ułamkowych jednego grama/jednej uncji; dlatego jest on wykazywany w portalu klienta z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku. Spółka i Klient zgadzają się w tym względzie co do przeniesienia prawa własności. Klient zgadza się tym samym na odbiór za pośrednictwem
chronionego hasłem dostępu portalu klienta (zob. II.3.) zawiadomienia Spółki o
wprowadzeniu zamówionej przez niego ilości metalu do depozytu zbiorowego.


II.7. Zakup regularny, brak prawa do zwrotu kosztów w przypadku wypowiedzenia
W przypadku zakupu regularnego, umowy na dostawy ratalne, stosuje się
następujące uregulowania:
(1) Klient podaje w formularzu oferty kupna wysokość comiesięcznej „ceny skupu”,
jaką sobie życzy oraz ewentualnie żądane przez siebie specyfikacje metalu. Z formularza oferty wynika również wysokość „opłaty za zakup”.
(2) Wysokość comiesięcznej „ceny skupu” Klient wybiera na formularzu oferty
kupna. Płatność comiesięcznej „ceny skupu” jest wymagana w 20. dniu każdego
miesiąca, poczynając od miesiąca następującego po przyjęciu oferty kupna przez
Spółkę. W okresie obowiązywania umowy Spółka będzie się zaopatrywać w odpowiednie metale najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych po upływie terminu wymaganej zapłaty comiesięcznej „ceny skupu”, a najpóźniej w ciągu dziewięciu dni
roboczych po upływie terminu wymaganej zapłaty comiesięcznej „ceny skupu”
zainicjuje dostawę metali do Klienta bądź wprowadzenie co miesiąc zamawianych
przez Klienta metali do depozytu zbiorczego na rzecz Klienta.
Uzgodniona comiesięczna ilość metalu zostanie ustalona w oparciu o obowiązujący 
w dniu comiesięcznego zaopatrzenia się przez Spółkę cennik Spółki na podstawie
„ceny skupu”.
(3) „Opłata za zakup” staje się wymagalna natychmiast po zawarciu umowy.
(4) Suma, jaką ma zapłacić Klient, stanowiąca przynajmniej comiesięczną „cenę
skupu”, jest podawana w formularzu oferty kupna („Minimalna comiesięczna cena
skupu”). W trakcie obowiązywania umowy istnieje możliwość przerwy w płatności o
łącznym wymiarze 24 miesięcy.
(5) Jeżeli Klient, mimo ponaglenia przez Spółkę, nie zapłaci lub nie zapłaci w
całości ceny zakupu po upływie terminu wymagalności – bez względu na to, czy dotyczy to wymagalnej „ceny skupu” jako składowej ceny zakupu czy też wymagalnej
„opłaty za zakup”, popadnie w zwłokę. W przypadku zwłoki ze strony Klienta Spółka
ma prawo odmówić wykonania przyrzeczonej usługi.
(6) Przekazanie i przeniesienie własności metali następują z chwilą comiesięcznego
dostarczenia metalu Klientowi, jeśli Klient zażyczy sobie dostawy do miejsca swojego zamieszkania, bądź z chwilą comiesięcznego przekazania Klientowi, jeżeli Klient
sam odbierze metale. Spółka i Klient zgadzają się w tym względzie każdorazowo co
do przeniesienia prawa własności.
(7) Jeżeli Klient zażyczy sobie realizacji comiesięcznych dostaw do magazynu wysokiego poziomu bezpieczeństwa celem przechowania przez Spółkę, to od
tego momentu Klient i Spółka są zgodni co do tego, że Spółka każdego miesiąca
przyzna Klientowi w pełnej zgodności z umową na comiesięczne dostawy ratalne
kolejne prawo współwłasności ułamkowej części depozytu zbiorowego tego rodzaju metalu w tymże magazynie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, przy czym
depozyt zbiorczy będzie się składał ze wszystkich rodzajów metali znajdujących w
jej (pośrednim) posiadaniu, jakie są zgromadzone w tymże magazynie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa. Ze względu na to, że do wymierzania masy depozytu zbiorowego każdego rodzaju metalu w miejscu składowania stosuje się jako jednostkę
gramy, a w przypadku monet uncje (1 uncja to 31,104 grama) a masa comiesięcznie
zamawianej przez danego Klienta ilości metalu w chwili wprowadzenia do depozytu zbiorowego również jest wymierzana w gramach bądź w uncjach, Spółka
określając wielkość współwłasności Klienta w części ułamkowej w chwili danego
comiesięcznego wprowadzania do danego depozytu zbiorowego, również stosuje
jako jednostkę gram bądź uncje danego metalu i wykazuje Klientowi wielkość jego
współwłasności w części ułamkowej jako „stan w gramach/uncjach”. „Stan w gramach/uncjach” jest aktualizowany każdego dnia roboczego i może być wyrażany
nawet w częściach ułamkowych jednego grama/jednej uncji; dlatego jest on wykazywany w portalu klienta z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Spółka
i Klient zgadzają się w tym względzie co do każdorazowego przeniesienia prawa
własności. Klient zgadza się tym samym na odbiór za pośrednictwem chronionego
hasłem dostępu portalu klienta (zob. II.3.) comiesięcznego zawiadomienia Spółki
o wprowadzeniu zamówionej przez niego comiesięcznej ilości metalu do depozytu
zbiorowego.
(8) Jeżeli w formularzu oferty kupna przewidziany jest określony okres
obowiązywania, obejmujący maksymalnie dwa lata, umowa automatycznie
przestaje obowiązywać po upływie ustalonego terminu. Jeżeli określony okres
obowiązywania, wybrany przez Klienta w formularzu oferty kupna, jest dłuższy niż
dwa lata, uznaje się to jako umowę na czas nieokreślony w rozumieniu poniższego
ustępu 9. W przypadku uzgodnienia określonego okresu obowiązywania Klient ma
możliwość skorzystania z przerwy w płatnościach w wymiarze do 24 miesięcy,
po uprzednim powiadomieniu. Jednak w związku z tym Spółka jest zwolniona z
obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług.
(9) Jeżeli w formularzu oferty kupna nie przewiduje się określonego okresu
obowiązywania, umowa jest zawierana na czas nieokreślony. W takim przypadku
dopiero po upływie dwóch lat Klient ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę
z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
(10) W normalnym trybie umowa kończy się po upływie okresu obowiązywania,
niezależnie od tego, czy Klient zapłacił wszystkie uzgodnione comiesięczne kwoty
zakupu. Oznacza to, że po upływie okresu obowiązywania umowy Klient nie jest
zobowiązany do dokonywania dalszych płatności na rzecz Spółki, nawet jeśli nie
zapłacił wszystkich uzgadnianych co miesiąc „cen skupu” i/lub „opłat za zakup”.
W zamian za to Klientowi nie przysługuje roszczenie wobec Spółki o zwrot kwot
zapłaconych Spółce, jeżeli umowa zostanie zakończona przez niego poprzez wypowiedzenie, czy to przez wypowiedzenie przed upływem minimalnego okresu
obowiązywania umowy, czy też przez wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony.
(11) Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone w każdym
przypadku.


II.8. Prawa z tytułu wad, ograniczenie odpowiedzialności, roszczenia odszkodowawcze
(1) Zasadniczo Spółka jest winna jedynie metali średniego rodzaju i jakości w rozumieniu zobowiązania rodzajowego, chyba że podstępnie przemilczy ich wady lub
przejmie gwarancję na właściwości i stan rzeczy. Poza tym stosuje się przepisy ustawowe w sprawie wad materialnych i prawnych.
(2) Spółka odpowiada jedynie za szkody spowodowane naruszeniem obowiązku
przez Spółkę lub jej przedstawicieli prawnych albo któregoś z podmiotów
pomagających w spełnieniu zobowiązań, z wyniku umyślnego działania lub rażącego
niedbalstwa. Wyłączone z powyższego wykluczenia odpowiedzialności są szkody z
tytułu naruszenia życia, ciała i/lub zdrowia w efekcie naruszenia obowiązku przez
Spółkę lub jej przedstawicieli prawnych albo któregoś z podmiotów pomagających w
spełnieniu zobowiązań, z wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Z
powyższego wykluczenia odpowiedzialności wyłączone są również szkody z tytułu
naruszenia istotnych zobowiązań umownych, czyli takich zobowiązań, których
spełnienie warunkuje dopiero prawidłowe wykonanie umowy. Odpowiedzialność
za te ostatnie szkody ograniczona jest do typowych dla umowy, będących do przewidzenia szkód, chyba że zadeklarowana przez Spółkę wobec Klienta specyfikacja
metalu ma właśnie na celu ochroną Klienta w odniesieniu do szkód wykraczających
ponad typowe dla umowy i będące do przewidzenia szkody.


II.9. Prawo Klienta do kontroli
Obowiązkiem Klienta, który chciałby dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu
wad, jest zbadanie metali pod kątem ewentualnych wad. Ma prawo wobec Spółki do
sprawdzenia metalu i to niezależnie od tego, czy sprzedane mu metale ma w swoim miejscu zamieszkania, czy też znajdują się one w depozycie zbiorczym Spółki.
W tym ostatnim przypadku Klient może na własny koszt zlecić sprawdzenie metali
biegłemu rewidentowi – jednak ze względów bezpieczeństwa tylko, gdy administrator danego miejsca składowania, w którym znajdują się wspomniane metale, udzieli
na to wyraźnej zgody.


II.10. Prawo Klienta do dysponowania
Klient ma prawo do autonomicznego dysponowania swoją częścią ułamkową prawa
własności właściwego depozytu zbiorczego metali, w szczególności do odpłatnego
lub nieodpłatnego przenoszenia lub obciążania go w całości lub w części, np. do
jego zastawiania. Jednakże Klient zobowiązuje się wobec Spółki do dysponowania
swoją częścią ułamkową prawa współwłasności wyłącznie wówczas, gdy pewne
jest, że wszelkie regulacje umów zawartych między Klientem i Spółką zachowują
skuteczność także wobec jego szczególnego następcy prawnego, będącego beneficjentem tejże dyspozycji. O dyspozycji dotyczącej jego części ułamkowej prawa
współwłasności Klient musi poinformować Spółkę najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia dyspozycji.


III. Warunki przechowania
III.1. Zawarcie umowy o przechowanie
(1) Oferty Spółki nie mają charakteru zobowiązującego i wiążącego. Stanowią jedynie wezwania do składania ofert przez Klienta („invitatio ad offerendum”).
(2) Umowy o przechowanie pomiędzy Klientem a Spółką dochodzą do skutku
z chwilą złożenia przez Spółkę oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, którą ten
może złożyć na formularzu oferty. Spółce przysługuje prawo od odrzucenia oferty
na zawarcie umowy o przechowanie. Spółka może złożyć oświadczenie o przyjęciu
telefonicznie lub w formie wiadomości tekstowej albo czynności dorozumianej, w
szczególności poprzez wprowadzenie metalu zamówionego przez Klienta do danego depozytu zbiorczego metalu, o którym Klient zostanie poinformowany w formie
odpowiedniego zawiadomienia w cyfrowym portalu klienta Spółki. Klient wyraża
tym samym zgodę na odbieranie zawiadomień Spółki o wprowadzeniu zamówionego przez Klienta metalu za pośrednictwem cyfrowego, chronionego hasłem portalu klienta, który jest dostępny w internecie na stronie goldengates.app. Właściwa
aplikacja klienta jest przygotowana do pobrania pod linkiem play.google.com/store/
apps/details?id=digitalwert.de.goldengates_customerportal w Google Play Store
lub apps.apple.com/de/app/golden-gates/id1437886979 w Apple App Store.


III.2. Treść umowy o przechowanie, depozyt zbiorczy, pozbawienie mocy wiążącej
§§ 744, 745 niemieckiego kodeksu cywilnego [BGB], wykluczenie prawa do uchylenia współwłasności w częściach ułamkowych
(1) Fizyczne metale są odpłatnie składowane przez Spółkę w magazynach o wysokim poziomie bezpieczeństwa, zgodnie z punktem II.2 (3). W ramach regularnej
usługi Spółka przechowuje tam różne rodzaje metali, w drodze depozytu zbiorczego,
oddzielnie od swoich własnych zasobów metali; wprowadzenie metalu do magazynu
nie oznacza nabycia przez Spółkę prawa własności do metalu. Metale z podziałem
na rodzaje są przechowywane w danym depozycie zbiorczym, składającym się z metali określonego rodzaju, które Spółka wzięła w posiadanie w imieniu swoich klientów celem przechowania. Klient zgadza się wyraźnie na przechowywanie danych
metali w depozycie zbiorczym. Ze względu na to, że przechowywane są wyłącznie
fizyczne metale dla Klienta, wykluczony jest ujemny stan metali Klienta.
(2) Kategorycznie wyklucza się przepisy prawne §§ 744, 745 BGB w sprawie
wspólnotowego zarządzania, podobnie jak prawo do uchylenia współwłasności w
częściach ułamkowych i to nawet po śmierci Klienta. Podobnie jak uzgodnienie o
przechowaniu zbiorczym metalu, dotyczy to także ewentualnych następców prawnych Klienta. Spółka ma prawo pobrać z danego depozytu zbiorczego wyrażoną w
gramach ilość metalu przysługującą jednemu z Klientów, aby dostarczyć ją bądź
przekazać ją temuż Klientowi.
(3) Miejsca składowania to magazyny o wysokim poziomie bezpieczeństwa
należące do pro aurum / Niemcy w Monachium oraz GoldInvest / Austria w Wiedniu
w przypadku złota; do Geiger Edelmetalle AG / Niemcy w Rötha OT Espenhain w
przypadku monet złotych i srebrnych, Loomis International AG / Szwajcaria (skład
celny, Zürich-Kloten) w przypadku sztab srebra, platyny i palladu oraz do Metlock
GmbH / Niemcy (skład celny, Frankfurt nad Menem) w przypadku metali technologicznych. Spółka zastrzega sobie zmianę lokalizacji magazynów, w szczególności
w przypadku uzyskania informacji, że zagrożone jest bezpieczeństwo któregoś z
dotychczas wykorzystywanych magazynów o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
Klient zostanie zawczasu poinformowany o zamierzonej zmianie i ma możliwość 
sprzeciwu. Jeżeli nie zgłosi sprzeciwu w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania
informacji, przyjmuje się, że zgadza się na zmianę lokalizacji magazynu. Udzielając
Klientowi informacji, Spółka wyraźnie wskaże na ten skutek prawny.
(4) Miejsce składowania jest ubezpieczone od kradzieży oraz szkód wyrządzonych
przez ogień i wodę.
(5) W zamian za składowanie Klient ma obowiązek zapłacić Spółce każdorazowo
aktualne koszty magazynowania zgodnie z cennikiem Spółki. Koszty magazynowania w przypadku sztab złota i złotych monet są wymagalne co roku z dniem 31.01,
w przypadku monet srebrnych, srebra, platyny i palladu co pół roku każdorazowo
w dniach 31.01. i 30.07., w przypadku metali technologicznych co kwartał w dniach 31.01., 30.04. 30.07 i 31.10. każdego roku kalendarzowego za poprzedni okres
rozrachunkowy. Pozycja kosztów magazynowania w cenniku Spółki jest aktualizowana nieregularnie i publikowana przez Spółkę na stronie www.goldengates.de/de/preisliste/ . Koszty magazynowania są ustalane w odniesieniu do przechowywanego
przez Spółkę w imieniu Klienta „zasobu w gramach/uncjach” i obliczane na podstawie codziennej ceny zamknięcia danego metalu w euro plus 3 %.
Klientowi udostępnia się dla orientacji cennik Spółki razem z formularzem oferty
kupna, w którym zawarta jest możliwości złożenia oferty na zawarcie umowy o przechowanie.


III.3. Podatki, cła lub opłaty
Koszty wszelkich podatków, ceł lub różnego rodzaju opłat itp. ponosi wyłącznie
Klient.


III.4. Obowiązki Spółki
Obowiązki Spółki obejmują jedynie prawidłowe
składowanie metali powierzonych do przechowania. Spółka nie ma prawa do
udziału w transakcjach wypożyczania metali szlachetnych ani do pożyczania metali
szlachetnych lub technologicznych.


III.5. Okres obowiązywania umowy o przechowanie, wypowiedzenie umowy
Umowa o przechowanie jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa o przechowanie może zostać wypowiedziana w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia i to zarówno przez Klienta, jak też przez Spółkę. Wypowiedzenie wymaga
formy tekstowej zgodnie z § 126b BGB.


III.6. Roszczenie o wydanie rzeczy
Wskutek skutecznego wypowiedzenia umowy o przechowanie Klient ma prawo
zażądać wydania ilości metalu właściwego rodzaju i odpowiedniej masy, która jest
przechowywana dla Klienta w drodze depozytu zbiorczego.
Bez konieczności wypowiedzenia umowy o przechowanie Klient może w okresie
obowiązywania umowy żądać wydania wymienionych poniżej metali w podanej niżej
wersji i wielkości, każdorazowo w zależności od ilości i wersji metalu składowanego
w magazynie zbiorczym dla Klienta:
- sztaby złota w wielkościach od co najmniej 50 gram
- monety złote w monetach o masie 1 uncji
- monety srebrne w pakietach monet po 40 sztuk, każda o masie 1 uncji.
Klient generalnie nie ma prawa żądać wydania określonej wartości nominalnej,
do metali określonego producenta ani do metali określonej specyfikacji, chyba że
zostało to wyraźnie uzgodnione.
Zarówno w odniesieniu do wydania rzeczy po wypowiedzeniu umowy o przechowanie, jak też w trakcie okresu obowiązywania umowy, stosuje się następujące regulacje:
Klient po uprzednim wypowiedzeniu umowy może odebrać metal z magazynu
o wysokim poziomie bezpieczeństwa, w którym znajduje się depozyt zbiorczy właściwego metalu. Wydatki, o których mowa w III.3. oraz ewentualne koszty
podróży i ewentualne koszty telekomunikacyjne poniesione w celu uzgodnienia terminu odbioru rzeczy, ponosi sam Klient.
Zamiast odbioru metalu przez Klienta możliwe jest uzgodnienie dostawy metalu do
Klienta. Związane z tym koszty dostawy Klient musi uiścić z góry. W pozostałych
sprawach odsyła się do II.4. (3) przedłożonych Warunków handlowych.


III.7. Prawo do odstąpienia od umowy o przechowanie
W przypadku umowy o przechowanie, zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub w drodze sprzedaży na odległość, zgodnie z § 312 g ust. 1 niemieckiego kodeksu
cywilnego [BGB] przewiduje się prawo od odstąpienia, o jakim mowa w § 355 BGB.
Odnośnie szczegółów prawa do odstąpienia od umowy odsyła się do pouczenia o
prawie do odstąpienia od umowy o przechowanie, które wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy i formularzem umowy „Oferta kupna” udostępniane jest
Klientowi.
W przypadku umowy o przechowanie, nie zawartej ani poza lokalem przedsiębiorstwa
ani w drodze sprzedaży na odległość, nie przewiduje się prawa do odstąpienia.


III.8. Ograniczenie odpowiedzialności, roszczenia odszkodowawcze
(1) Spółka odpowiada jedynie za szkody spowodowane naruszeniem obowiązku
przez Spółkę lub jej przedstawicieli prawnych albo któregoś z podmiotów
pomagających w spełnieniu zobowiązań, z wyniku umyślnego działania lub rażącego
niedbalstwa. Wyłączone z powyższego wykluczenia odpowiedzialności są szkody z
tytułu naruszenia życia, ciała i/lub zdrowia w efekcie naruszenia obowiązku przez
Spółkę lub jej przedstawicieli prawnych albo któregoś z podmiotów pomagających w
spełnieniu zobowiązań, z wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Z
powyższego wykluczenia odpowiedzialności wyłączone są również szkody z tytułu
naruszenia istotnych zobowiązań umownych, czyli takich zobowiązań, których
spełnienie warunkuje dopiero prawidłowe wykonanie umowy. Odpowiedzialność
za te ostatnie szkody ograniczona jest do typowych dla umowy, będących do przewidzenia szkód, chyba że zadeklarowana przez Spółkę wobec Klienta specyfikacja
metalu ma właśnie na celu ochroną Klienta w odniesieniu do szkód wykraczających
ponad typowe dla umowy i będące do przewidzenia szkody.


IV. Wymogi ustawy o zakazie prania brudnych pieniędzy
(1) Zgodnie z przepisami Ustawy o zakazie prania brudnych pieniędzy, w ramach
przygotowań do zawarcia umowy, dokonuje się identyfikacji Klienta na podstawie
podawanego nazwiska, miejsca i daty urodzenia oraz obywatelstwa. W tym celu Klient dostarcza kopię swojego aktualnego dowodu osobistego lub paszportu. Oprócz
tego Klient musi podać pozostałe informacje wymagane zgodnie z Ustawą o zakazie
prania brudnych pieniędzy.
(2) Jeżeli Klientem jest przedsiębiorcą, musi podać firmę lub nazwę
przedsiębiorstwa, formę prawną, numer rejestru, adres siedziby głównej i nazwiska
przedstawicieli prawnych. Jeżeli któryś z udziałowców posiada więcej niż 25 procent udziałów w przedsiębiorstwie Klienta, Klient musi podać informacje dotyczące
jego tożsamości.
(3) Spółka odrzuci ofertę Klienta na zawarcie umowy, jeżeli Klient nie poda wymaganych informacji lub poda je niekompletne albo gdyby po sprawdzeniu informacji
Klienta miałyby się pojawić innego rodzaju wątpliwości.


V. Postanowienia końcowe, zastrzeżenie zmian
(1) Wobec wszelkich relacji prawnych pomiędzy Spółką a Klientem stosuje
się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Taki wybór prawa ma moc
obowiązującą wobec Klienta, będącego konsumentem, wyłącznie w zakresie,
w jakim nie pozbawia to Klienta ochrony zapewnionej mu przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym Klient ma miejsce zwykłego pobytu. Wykluczone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów.
(2) Miejscem wykonania jest miasto Görlitz. Jeżeli Klient jest kupcem, Görlitz
również stanowi wyłączną właściwość miejscową sądów dla wszelkich sporów
wynikających z niniejszej umowy. Jeżeli Klient nie ma stałego miejsca zamieszkania na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub gdy miejsce zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu Klienta nie jest znane w momencie rozpoczęcia postępowania
sądowego, wyłączną właściwością miejscową sądów również stanowi Görlitz.
(3) Jeżeli którekolwiek z postanowień w niniejszych warunkach handlowych lub którekolwiek z postanowień w ramach pozostałych uzgodnień jest lub stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień
ani uzgodnień. Ewentualna luka powstająca ze względu na nieskuteczność lub
niewykonalność któregokolwiek z postanowień przedłożonych warunków, jest w
drodze uzupełniającej wykładni umowy, z uwzględnieniem interesów zainteresowanych osób.
(4) Spółka zastrzega sobie zmiany i/lub uzupełnienia przedłożonych Ogólnych
warunków handlowych, jeżeli jest to konieczne ze względu na wymogi prawne i/
lub ze względu na zmianę okoliczności ekonomicznych. W takim wypadku Spółka
powiadomi Klienta na piśmie o zmianie i/lub uzupełnieniu Ogólnych warunków handlowych Spółki. W sytuacji, gdy Klient w ciągu jednego miesiąca od wpłynięcia do
niego pisemnego powiadomienia nie wniesie wobec Spółki sprzeciwu, odrzucając
zmienione lub uzupełnione Ogólne warunki handlowe Spółki, uważa się je za zatwierdzone i przyjęte jako nowe warunki umowy między Klientem a Spółką. Spółka,
przesyłając Klientowi zmienione lub uzupełnione Ogólne warunki handlowe Spółki,
wyraźnie zwróci mu uwagę na ten skutek prawny.
(5) Spółka nie jest zobowiązana i nie jest zasadniczo gotowa do udziału w procedurach rozstrzygania przed konsumenckim biurem mediacyjnym sporów z Klientem
w związku z umową opartą na przedłożonych Ogólnych warunkach handlowych
Spółki. W przypadku wystąpienia sporów Spółka stara się sama doprowadzić do
jego polubownego rozwiązania z Klientem.
Zwraca się uwagę, że w przypadku sporów związanych z umowami zawieranymi
na drodze elektronicznej, konsument ma możliwość zwrócenia się do internetowej
platformy rozstrzygania sporów Unii Europejskiej pod adresem www.ec.europa.eu/
consumers/odr, która nawiąże kontakt z właściwym krajowym organem rozstrzygania sporów. Ponadto, zarówno Klient, jak też Spółka, mają wolne prawo wystąpienia
do właściwego sądu.

Best provider of gold saving plans | Golden Gates
Best contract drafting | Golden Gates
Winning award for best Customer Service | Golden Gates
Winning award for best price | Golden Gates
Winning award for best storage and delivery | Golden Gates