Metallkauf

Általános Szerződési Feltételei

I. Az ügyféllel szerződő fél
GOLDEN GATES Edelmetalle AG az Amtsgericht Dresden /Drezdai cégbíróság/ cégjegyzékébe HRB 31095 számon bejegyzett cég
Törvényes képviselő:
a céget önálló képviseleti joggal jegyző két igazgatósági tag, Herbert Behr úr és
Constantin Behr úr, mindkettőjük üzleti székhelye Demianiplatz 21/22, 02826 Görlitz
A Golden Gates Edelmetalle AG levelezési címe és egyetlen telephelye:
Demianiplatz 21/22, 02826 Görlitz, T: +49.3581.8467002, F: +49.3581.8467000,
info@goldengates.de, www.goldengates.de


II. A Golden Gates Edelmetalle AG Általános Szerződési Feltételeinek általános
része
II.1. Hatály
(1) Az alábbi Általános Szerződési Feltételek hatályosak a Golden Gates Edelmetalle AG (a továbbiakban „Társaság” megnevezés alatt is) teljes üzleti kapcsolatára a
fogyasztókkal és a vállalkozókkal (a továbbiakban „Ügyfél (Ügyfelek)”).
(2) A fogyasztók a BGB /német Ptk./ értelmében véve fogyasztók.
(3) A „Vételi ajánlat” szerződési nyomtatvány aláírásával az Ügyfél elismeri a jelen
Általános Szerződési Feltételek hatályosságát.
(4) Kizárólag ezek az Általános Szerződési Feltételek hatályosak, mégpedig akkor
is, ha az Ügyfél vállalkozó. Minden olyan viszont-visszaigazolásnak, amely az Ügyfél
esetleges saját szerződési feltételeinek hatályosságára történő utalást tartalmaz,
ezennel ellentmondunk. Ezen szerződési feltételektől való eltérés és azok kiegészítései csak akkor hatályosak, ha azokat a Társaság írásban visszaigazolja. Amennyiben a fentiekben leírt rendelkezések ellenére ütközések lennének a Társaság és
az Ügyfél általános szerződési feltételei között, úgy elsődlegesen az itt rögzített
rendelkezések érvényesek.


II.2. Az adásvételi szerződés tárgya, a Társaság mint az Ügyfél által a szállítás
tárgyában megnevezett harmadik fél
(1) A Társaság az Ügyfélnek, az Ügyfél választása szerint, nemes és/vagy technológiai fémeket ad el (a továbbiakban „fémek” megnevezés alatt is). Emellett a Társaság lehetőséget biztosít ezek gyűjtő letét útján történő beraktározására is. Ezt
illetően az Ügyfél az adásvételi szerződés mellett megőrzési szerződést köthet a
Társasággal, a III. Megőrzési feltételek fejezetben leírt rendelkezések kikötései szerint.
Amennyiben az Ügyfél a fémek beraktározását kéri, úgy a Társaság és az Ügyfél
közti adásvételi szerződés tárgya a mindenkor tárolt fém együttes állományára vonatkozó hányadok szerinti résztulajdoni hányad elismerése az Ügyfél javára.
Amennyiben és ameddig a Társaság és az Ügyfél között nem születik megállapodás
a fémek beraktározásáról, a Társaság jelen Általános Szerződési Feltételeinek III.
„Megőrzési feltételek” fejezete az Ügyfél vonatkozásában nem kerül alkalmazásra.
Az adásvételi szerződés tárgya ebben az esetben az ajánlati nyomtatványon meghatározott fémek átadása az Ügyfélnek és azok átruházása az Ügyfélre oly módon,
hogy az Ügyfél kizárólagos tulajdonjogot szerezhessen a fémeken.
Az Ügyfél az adásvételi szerződés keretében szabadon választhat, hogy egy bizonyos, a vételár alkotórészét képező „vételi ár” alapján meghatározandó fémmennyiséget szeretne venni egyszeri vásárlás formájában, vagy részletszállítási szerződést
(a továbbiakban „rendszeres vásárlás”megnevezés alatt is) szeretne kötni, amelynél
havonta kerül eladásra az Ügyfélnek egy bizonyos, a vételár alkotórészét képező
„vételi ár” alapján meghatározandó fémmennyiség.
Amennyiben az Ügyfél aranytömböt, arany érméket vagy ezüst érméket kíván venni
egyszeri vásárlás formájában, úgy szabadon választhat, hogy szeretné-e, hogy a
Társaság ezeket gyűjtő letét útján beraktározza, és ezért egy különálló megőrzési
szerződést köt a Társasággal, vagy ehelyett azt szeretné, hogy a fémek kiszállításra
kerüljenek a lakcímére.
Amennyiben az Ügyfél technológiai fémeket, vagy ezüst-, palládium- vagy platinatömböt kíván venni egyszeri vásárlás formájában, akkor a Társaság ennek a lehetőségét csak azzal a kikötéssel biztosítja, hogy ezen fémek beraktározása elsősorban a Társaság általi gyűjtő letét útján történik, így tehát emellett kötelező jelleggel
megőrzési szerződést kell kötni. A technológiai fémek kiadása ezután a Megőrzési
feltételek III.6 pontjának megfelelően történik.
A Társaság továbbá az aranytömbre, arany érmékre, ezüst érmékre, technológiai
fémekre vagy ezüst-, palládium- vagy platinatömbökre vonatkozó részletszállítási
szerződés megkötésére úgyszintén csak azzal a kikötéssel biztosít lehetőséget,
hogy ezen fémek beraktározására elsősorban a Társaság általi gyűjtő letét útján
kerül sor, így tehát emellett kötelező jelleggel megőrzési szerződést kell kötni. A
fémek kiadása ezután a Megőrzési feltételek III.6 pontjának megfelelően történik.
A fémek szállítását, függetlenül attól, hogy egyszeri vásárlás keretén belül történik-e,
függetlenül attól, hogy a megőrzési feltételek szerinti kiadás keretén belül történike, minden esetben értékszállító vállalkozások, értékküldemény-szállító szolgáltatók
vagy futárszolgálatok végzik. A fémek esetleges megsemmisülésének és esetleges
károsodásának a kockázata a küldemény feladása esetén csak az Ügyfélnek vagy
az általa megnevezett harmadik félnek történő átadással száll át. A Társaság és az
Ügyfél egyetértenek abban, hogy a Társaság az Ügyfél által megnevezett harmadik
félnek minősül abban az esetben, ha az Ügyfél azt szeretné, hogy a Társaság gyűjtő
letét útján történő beraktározást végezzen.
(2) Azok a fémek, amelyek a Társaság jelen Általános Szerződési Feltételei alapján a szerződés tárgyát képezhetik, azok átlagos minőségű fémek, az alábbiakban
feltüntetett specifikációkkal; ennélfogva tehát a felek fajlagos (fajta és mennyiség
szerinti) kötelemben állapodnak meg. Azok a fémek, amelyek a Társaság Általános
Szerződési Feltételei alapján a szerződés tárgyát képezhetik, azok az alábbi specifikációknak felelnek meg:
a. Aranytömb (999,9/1.000) különböző súlyokban, a London Bullion Market Association (LBMA) „good delivery“ szabványa szerint, neves gyártóktól (pl. Umicore,
Heraeus, Argor Heraeus) és elismert pénzverdékből, szokásos banki minőségi állapotban és eredeti csomagolásban. Nemzetközileg elismert pénzverdének minősül
minden pénzverde, amelyet az LBMA vagy ahhoz hasonló nemesfém-egyesülés elismer.
b. Színarany érmék (Krügerrand, Wiener Philharmoniker /Bécsi Filharmonikusok/,
Maple Leaf /Juharlevél/, Australian Kangaroo /Ausztrál kenguru/ és Arche Noah
/Noé Bárkája/) különböző súlyokban, szokásos banki minőségi állapotban és eredeti csomagolásban.
c. Arche Noah /Noé Bárkája/ ezüst érme (999/1.000) verdetiszta állapotban és
eredeti csomagolásban.
d. Ezüsttömb (999/1.000) különböző súlyokban, szokásos banki minőségi állapotban és eredeti csomagolásban. Az ezüsttömbök előállításához szükséges alapanyagok kizárólag az LBMA által minősített és engedélyezett beszállítóktól kerülnek
beszerzésre.
e. Platinatömb (999,5/1000) és palládiumtömb (999,5/1.000) különböző súlyokban, szokásos banki minőségi állapotban és eredeti csomagolásban.
f. Gallium (min. 99,999 % tisztaságú) eredeti csomagolásban 1 kg-os PET-palackokban.
g. Germánium (min. 99,999 % tisztaságú) eredeti csomagolásban, tömb formájában 800 grammtól 1.600 grammig.
h. Hafnium (hafnium + cirkónium (Zr) min. 99,9 % (Zr-hányad < 0,2 % a 99,9 %-ból)
rúd formájában, kb. 1 kg -1,5 kg.
i. Indium (min. 99,995 % tisztaságú) eredeti csomagolásban, tömb formájában,
500 gramm és 1.000 gramm.
(3) A Társaság csak annyiban köteles az Ügyféllel szemben annak hányadok szerinti
résztulajdoni hányadának elismerésére, ill. kizárólagos tulajdonjogának biztosítására, amennyiben az Ügyfél az esedékes vételárakat elegendő mértékben megfizette.
(4) Az Ügyfél előreteljesítésre kötelezett, amennyiben nem születik ettől eltérő
megállapodás.


II.3. Az adásvételi szerződés megkötése
(1) A Társaság ajánlatai értesítés nélkül megváltoztathatóak és kötelezettség nélküliek. Mindössze felhívásként szolgálnak az Ügyfél felé arra, hogy az Ügyfél ajánlatokat tegyen („invitatio ad offerendum“).
(2) Az Ügyfél és a Társaság között adásvételi szerződés azáltal jön létre, hogy a
Társaság elfogadó nyilatkozatot tesz az Ügyfél vételi ajánlatára. A Társaságnak jogában áll bármely vételi ajánlatot elutasítania. A Társaság az elfogadó nyilatkozatot
megteheti vagy telefonon, vagy írásos formában, vagy ráutaló magatartással, különösen az Ügyfél választása szerint a fémnek az Ügyfél számára történő kiszállítása vagy az Ügyfél által rendelt fémnek az adott fém együttes állományába történő
beszállítása útján, amelyről az Ügyfél a Társaság ingyenes digitális ügyfélportálján
keresztül, erre vonatkozó értesítés formájában kap tájékoztatást. Az Ügyfél egyetértéséről nyilatkozik azt illetően, hogy azokat az értesítéseket, amelyeket a Társaság az Ügyfél által rendelt fém beszállítása tárgyában küld, a digitális, jelszóval
védett ügyfélportálon keresztül fogadja, ami az interneten a goldengates.app címen
található. A vonatkozó Ügyfél-App a Google Play Store-ban a https://play.google.com/store/apps/details?id=digitalwert.de.goldengates_customerportal címről, és az Apple App Store-ban a apps.apple.com/de/app/golden-gates/id1437886979 címről
tölthető le. Mivel az Ügyfél javára a fémek beraktározásakor hányadok szerinti résztulajdoni hányad kerül elismerésre, és az adott fémfajta valamely tárolási helyen
található együttes állományának súlya gramm egységben, és érmék esetében uncia
egységben (1 uncia 31,104 grammnak felel meg) mérhető, és az adott Ügyfél számára beszállított fémmennyiség súlya az együttes állományba történő beszállítás időpontjában ugyancsak grammban/unciában mérhető, a Társaság az Ügyfél hányadok
szerinti résztulajdoni hányadát a mindenkori együttes állományba történő beszállításakor az adott fém gramm, ill. uncia egysége alapján határozza meg és az Ügyfél
számára annak mindenkori hányadok szerinti résztulajdoni hányadát „gramm/uncia
állomány” formájában mutatja ki. A „gramm/uncia állomány” minden munkanapon
aktualizálásra kerül, és előfordulhat, hogy egy gramm/egy uncia törtrészét teszi ki;
ezért az ügyfélportálon a tizedesvessző utáni négy számjegyig kerül kimutatásra.
(3) Amennyiben az Ügyfél nem kötött megőrzési szerződést a Társasággal, az ügyfélportál használatára akkor is lehetősége van, ebben az esetben arról tud tájékozódni, hogy az általa rendelt fémből hány gramm került számára kiszállításra.


II.4. Vételár, szállítási költségek, adók, vámok, illetékek, díjak
(1) Az Ügyfél által megfizetendő vételár két összetevőből áll, mégpedig egyrészről
a „vételi ár”-ból és másrészről a „vételi díj”-ból, mindkettő szerepel, euróban feltüntetve, a „Vételi ajánlat” szerződési nyomtatványon. A Társaság és az Ügyfél közötti,
a szerződés tárgyát képező, a szerződésben feltüntetett súlyegységű, ill. kivitelű
Általános Szerződési Feltételei
fémekre vonatkozó „vételi ár” a Társaságnak arra az árlistájára hivatkozik, amely a
 | Golden Gates Edelmetalle AG | 2021_01-i állapot
A Golden Gates Edelmetalle AG Általános Szerződési Feltételei
következő 2. pont 2. szakaszában meghatározott időpontban érvényes, és amely
bármikor letölthető a www.goldengates.de/hu/arak/ címről. A Társaság ezen árlistájában szereplő fémárak arany és ezüst érmék esetében unciánként, és egyéb
fémek esetében grammonként kerülnek feltüntetésre, így tehát az a fémmennyiség,
amelyet az Ügyfél az általa kért „vételi ár” alapján venni kíván, a Társaság árlistája
alapján állapítható meg. A fémárak, és ezáltal „vételi ár” is a Társaság számára mértékadó beszerzési árakhoz igazodnak, és állandó ingadozásnak vannak kitéve a Londoni Fixing és/vagy a kereskedelmi árak, valamint az euró/amerikai dollár átváltási
árfolyam miatt, amelyekre a Társaságnak nincs befolyása. A Társaság árlistája így
a nemesfémek árának vonatkozásában naponta, a technológiai fémek vonatkozásában legalább hetente kétszer aktualizálásra kerül, az árlistát a Társaság a www.goldengates.de/hu/arak/ címen teszi közzé.
A vételár további összetevője, amelyet az Ügyfél köteles a Társaság felé megfizetni,
az úgynevezett „vételi díj”. Egyszeri vásárlás esetén a vételi díj a „vételi ár”-ra számított százalékos felárat jelent, amelynek konkrét nagysága szintén szerepel az ajánlati
nyomtatványon.
Részletszállítási szerződések esetén a vételár ugyancsak ebből a két összetevőből,
a „vételi ár”-ból és a „vételi díj”-ból áll. A havonta esedékes „vételi ár”, amelyről a
felek megállapodnak a szerződés időtartamára, a „Vételi ajánlat” szerződési nyomtatványon szerepel. A Társaság árlistájával összefüggésben (l. előző bekezdés (1)) a
„vételi ár”-hoz igazodik a szerződés időtartama alatt, minden hónapban külön-külön
figyelembe veendően, az Ügyfél által havonta rendelt fémmennyiség. A „vételi ár”
mellett a vételár másik összetevőjét alkotó „vételi díj” a részletszállítási szerződések
esetében nem havonta keletkezik, hanem csak egyszer, és a szerződés megkötésekor azonnal esedékessé válik. A „vételi díj” ennek megfelelően a részletszállítási
szerződések esetében nem az egyes havi „vételi ár”-akra számított fix százalékos
felárat jelent; a „vételi díj” nagysága ugyancsak a „Vételi ajánlat” szerződési nyomtatványon szerepel.
(2) A fémárak online a https://goldengates.de/hu/arak/ címen elérhetőek és ezekbe,
a vételi ajánlat nyomtatvánnyal együtt az Ügyfél bármikor betekinthet. Az Ügyfél és
a Társaság egyetértenek abban, hogy a „vételi ár” nagysága a Társaság azon árlistájához ill. azon árlistáihoz igazodik, amely ill. amely/amelyek azon a napon érvényes
ill. érvényesek, amelyen maga a Társaság az Ügyfél vételi ajánlatára tekintettel készletet halmoz fel a fémekből, akkor is, ha egyszeri vásárlásról szóló megállapodás
esetén ez egyszeri alkalmat jelent, és akkor is, ha ez részletszállítási szerződésben történő megállapodás esetén havonta történik a szerződés időtartama alatt. A
további költségekről – amelyek nem képezik a vételár összetevőjét – tájékozódás
céljából a vételi ajánlat nyomtatvánnyal együtt az Ügyfél rendelkezésére bocsájtjuk
a Társaság árlistáját, amely ezen költségtétel vonatkozásában rendszertelen időközönként aktualizálásra kerül.
(3) Amennyiben az Ügyfél a fémek Társaság által történő kiszállítását kéri lakóhelyére vagy gyűjtő letét céljából egy tárolási helyre, abban az esetben az Ügyfélnek
kell viselnie a Társaságnak a szállítás időpontjában mindenkori érvényes árlistája
szerint a szállítási költségeket, amelyek nagysága többek között a szállítási cím
helyétől és kiszállított mennyiségtől függ. Ezek a szerződés megkötésétől kezdve
azonnal esedékesek. A mindenkori érvényes szállítási költségek ugyancsak a Társaság árlistájában kerülnek közlésre a www.goldengates.de/de/preisliste címen,
amely ezen költségtétel vonatkozásában rendszertelen időközönként aktualizálásra
kerül. A szállítási költségek nagysága a Társaságnak az Ügyfél által kért szállítás
időpontjában mindenkori érvényes árlistája alapján kerül meghatározásra. Tájékozódás céljából a vételi ajánlat nyomtatvánnyal együtt az Ügyfél rendelkezésére bocsájtjuk az árlistát.
(4) Ha az Ügyfél elmegy a fémekért és elviszi azokat, akkor ez az Ügyfél számára
– eltekintve azoktól a költségeitől, amelyek az átvétel miatt keletkeznek (mint pl.
útiköltségek) – nem jár költségekkel.
(5) Az esetleges adókat, vámokat, illetékeket vagy díjakat stb. egyedül az Ügyfélnek kell viselnie.


II.5. Az adásvételi szerződésre vonatkozó elállási jog
Olyan szerződés esetén, amely üzleti helyiségeken kívül, vagy távértékesítés keretében köttetett, a BGB /német Ptk./ 312. g § 2. bek. 1. szakasz 8. pont szerint nem
áll fenn elállási jog abban az esetben, ha a szerződés tárgyát olyan áruk szállítása
vagy olyan szolgáltatások nyújtása képezi, amelyek ára a pénzügyi piacon olyan ingadozásoknak van kitéve, amelyekre a Társaságnak nincs befolyása, és amelyek az
elállási határidőn belül felléphetnek.
Az üzleti helyiségeken kívül, vagy távértékesítés keretében köttetett, egyszeri vásárlásról szóló szerződés esetében a BGB /német Ptk./ 312. g § 2. bek. 1. szakasz
8. pont szerint nem áll fenn elállási jog, mivel ennek a tárgyát olyan áruk szállítása
képezi, amelyek árának mindkét összetevője, azaz a „vételi ár” és az arra százalékosan számított felár, a „vételi díj” a pénzügyi piacon olyan ingadozásoknak van kitéve,
amelyekre a Társaságnak nincs befolyása, és amelyek az elállási határidőn belül
felléphetnek.
Olyan egyszeri vásárlásról szóló szerződés esetében, amely se nem üzleti helyiségeken kívül, se nem távértékesítés keretében köttetett, nem áll fenn elállási jog. A
Társaságnak nem áll szándékában egyszeri vásárlásról olyanformán szerződéseket
kötni, hogy arra se nem üzleti helyiségeken kívül, se nem távértékesítés keretében
kerül sor.
Olyan részletszállítási szerződés esetében, amely üzleti helyiségeken kívül, vagy távértékesítés keretében köttetett, a BGB /német Ptk./ 312. g § 1. bek. alapján a BGB
/német Ptk./ 355. § szerinti elállási jog áll fenn. Az elállási jog részleteit illetően felhívjuk a figyelmet arra a részletszállítási szerződésre vonatkozó elállási jogról szóló
tájékoztatóra és az elállási nyomtatvány mintára, amelyeket az Ügyfélnek a „Vételi
ajánlat” szerződési nyomtatvánnyal együtt rendelkezésére bocsájtunk.
Olyan részletszállítási szerződés esetében, amely se nem üzleti helyiségeken kívül,
se nem távértékesítés keretében köttetett, a BGB /német Ptk./ 510. § 2. bek. alapján
a BGB /német Ptk./ 355. § szerinti elállási jog áll fenn, azonban a BGB /német Ptk./
510. § 3. bek. alapján nem a 491. § 2. bek. 2. szakasz 1-5. pontjai, a 3. bek. 2. szakasz
és 4. bek. szerinti terjedelemben. A Társaságnak nem áll szándékában olyanformán
részletszállítási szerződéseket kötni, hogy arra se nem üzleti helyiségeken kívül, se
nem távértékesítés keretében kerül sor.
Hatályos elállás esetén a Társaság a fémeket a saját költségén elszállítja, függetlenül attól, hogy a fémek az elállási határidő lejárta előttig az Ügyfél kívánsága szerint
valamely tárolási hely üzemeletetőjéhez kerültek-e kiszállításra annak érdekében,
hogy ott gyűjtő letétként tárolja a Társaság a fémeket, függetlenül attól, hogy a fémek az elállási határidő lejárta előttig az Ügyfél kívánsága szerint annak lakóhelyére
kerültek-e kiszállításra.


II.6. Egyszeri vásárlás
Egyszeri vásárlás esetére az alábbiak érvényesek:
(1) Az Ügyfél a vételi ajánlat nyomtatványon megadja a kért „vételi ár” nagyságát és
esetlegesen a fém általa kért specifikációit. Ugyancsak az ajánlati nyomtatványból
adódik a „vételi díj” nagysága. A „vételi ár” és a „vételi díj” megfizetése a szerződés
megkötésétől kezdve azonnal esedékes, tehát amint a Társaság elfogadta az Ügyfél ajánlatát. Az Ügyfél előreteljesítésre kötelezett. A Társaság legkésőbb a „vételi
ár” és a „vételi díj” befizetésének beérkezésétől számított két valutanapon belül készletet halmoz fel a megfelelő fémekből és legkésőbb a „vételi ár” és a „vételi díj”
beérkezésétől számított három napon belül előkészíti a fémek Ügyfélnek történő
kiszállítását, ill. az egyszeri vásárlás útján vásárolt fémeknek az együttes állományba történő beszállítását az Ügyfél javára.
A megegyezett fémmennyiség a Társaság azon árlistája szerint kerül a „vételi ár”
alapján megállapításra, amely azon a határnapon érvényes, amelyen a Társaság készletet halmoz fel.
(2) Amennyiben az Ügyfél a Társaság által küldött fizetési felszólítás ellenére a „vételi ár”-at és a „vételi díj”-at azok esedékességét követően nem fizeti meg, vagy nem
teljes egészében fizeti meg, akkor a Társaság nem köteles a rá háruló szolgáltatások
nyújtására.
(3) A fém átadására és átruházására az Ügyfélnek történő kiszállítással kerül sor,
amennyiben az Ügyfél a lakóhelyére történő kiszállítást kéri, ill. az Ügyfélnek történő
átadással, amennyiben az Ügyfél személyesen megy el a fémekért és viszi el azokat.
A Társaság és az Ügyfél ennyiben minden esetben egyetértenek a tulajdon-átruházásban.
(4) Amennyiben az Ügyfél egy szigorúan őrzött raktárba kéri a kiszállást a Társaság általi megőrzés céljából, akkor az Ügyfél és a Társaság már most egyetértenek abban, hogy a Társaság az Ügyfélnek az adásvételi szerződés Társaság általi
teljeskörű teljesítéseképpen az adott fémfajta együttes állományára vonatkozó hányadok szerinti résztulajdoni hányadot ismer el az adott szigorúan őrzött raktárban,
aminek során az együttes állomány az adott szigorúan őrzött raktárban az adott
fémfajtából az összes (közvetett) birtokában álló fémből áll. Mivel az adott fémfajta
egy tárolási helyen található együttes állományának súlya gramm egységben, és érmék esetében unciában (1 uncia 31,104 grammnak felel meg) mérhető, és az adott
Ügyfél által rendelt fémmennyiség súlya az együttes állományba történő beszállítás
időpontjában ugyancsak grammban, ill. unciában mérhető, a Társaság az Ügyfél
hányadok szerinti résztulajdoni hányadát a mindenkori együttes állományba történő beszállításkor az adott fém gramm, ill. uncia egysége alapján határozza meg,
és az Ügyfél számára annak mindenkori hányadok szerinti résztulajdoni hányadát
„gramm/uncia állomány” formájában mutatja ki. A „gramm/uncia állomány” minden
munkanapon aktualizálásra kerül, és előfordulhat, hogy egy gramm/egy uncia törtrészét teszi ki; ezért az ügyfélportálon a tizedesvessző utáni négy számjegyig kerül
kimutatásra. A Társaság és az Ügyfél ennyiben egyetértenek a tulajdon-átruházásban. Az Ügyfél egyetértéséről nyilatkozik azt illetően, hogy azokat az értesítéseket,
amelyeket a Társaság az Ügyfél által rendelt fémmennyiség együttes állományba
történő beszállítása tárgyában küld, a jelszóval védett ügyfélportálon keresztül (lásd
II.3.) fogadja.


II.7. rendszeres vásárlás, nincs visszatérítési jog felmondás esetén
Rendszeres vásárlás, részletszállítási szerződés esetén az alábbiak érvényesek:
(1) Az Ügyfél a vételi ajánlat nyomtatványon megadja a kért havi „vételi ár” nagyságát és esetlegesen a fém általa kért specifikációit. Ugyancsak az ajánlati nyomtatványból adódik a „vételi díj” nagysága.
(2) A havi „vételi ár” nagyságát az Ügyfél a vételi ajánlat nyomtatványon választja
meg. A havi „vételi ár” megfizetése a vételi ajánlat Társaság általi elfogadásnak hónapját követő naptári hónappal kezdődően mindenkor 20-án esedékes. A Társaság
a szerződés futamideje alatt legkésőbb a havi „vételi ár” esedékességétől számított hét munkanapon belül mindenkor készletet halmoz fel a megfelelő fémekből,
és legkésőbb a havi „vételi ár” esedékességétől számított kilenc munkanapon belül
kezdeményezi a fémek Ügyfélnek történő kiszállítását, ill. a havonta az Ügyfél által
megrendelt fémeknek az együttes állományba történő beszállítását az Ügyfél javára.
A megegyezett havi fémmennyiség a Társaság azon mindenkori érvényes árlistája
szerint kerül a „vételi ár” alapján megállapításra, amely a Társaság mindenkori havi
készletfelhalmozásának a határnapján érvényes.
(3) A „vételi ár” a szerződés megkötésétől kezdve azonnal esedékes.
(4) Az a minimumösszeg, amit az Ügyfélnek havi „vételi ár”-ként teljesítenie kell, a
vételi ajánlat nyomtatványon fel van tüntetve. („Minimális havi vételi ár“). A szerződés tartama alatt lehetőség van a fizetést összesen 24 hónapig szüneteltetni.
(5) Amennyiben az Ügyfél a Társaság által küldött fizetési felszólítás ellenére a vételárat annak esedékességét követően nem fizeti meg, vagy nem teljes egészében
fizeti meg – függetlenül attól, hogy az esedékes „vételi ár”-at, mint a vételár részét,
vagy az esedékes „vételi díj”-at, késedelembe esik. A Társaság az Ügyfél késedelme
esetén jogosult megtagadni a rá háruló szolgáltatást.
(6) A fém átadására és átruházására az Ügyfélnek történő havonkénti kiszállítással
kerül sor, amennyiben az Ügyfél a lakóhelyére történő kiszállítást kéri, ill. az Ügyfélnek történő havonkénti átadással, amennyiben az Ügyfél személyesen megy el
a fémekért és viszi el azokat. A Társaság és az Ügyfél ennyiben minden esetben
egyetértenek a tulajdon-átruházásban.
(7) Amennyiben az Ügyfél egy szigorúan őrzött raktárba kéri a havonkénti kiszállást
a Társaság általi megőrzés céljából, akkor az Ügyfél és a Társaság már most egyetértenek abban, hogy a Társaság az Ügyfélnek a havonkénti részletszállítás Társaság általi teljeskörű teljesítéseképpen minden hónapban az adott fémfajta együttes
állományára vonatkozó további hányadok szerinti résztulajdoni hányadot ismer el az
adott szigorúan őrzött raktárban, aminek során az együttes állomány az adott szigorúan őrzött raktárban az adott fémfajtából az összes (közvetett) birtokában álló
fémből áll. Mivel az adott fémfajta egy tárolási helyen található együttes állományának súlya gramm egységben, és érmék esetében unciában (1 uncia 31,104 grammnak felel meg) mérhető, és az adott Ügyfél által havonta rendelt fémmennyiség súlya
az együttes állományba történő beszállítás időpontjában ugyancsak grammban, ill.
unciában mérhető, a Társaság az Ügyfél hányadok szerinti résztulajdoni hányadát
a mindenkori együttes állományba történő mindenkori havonkénti beszállításkor
az adott fém gramm, ill. uncia egysége alapján határozza meg, és az Ügyfél számára annak mindenkori hányadok szerinti résztulajdoni hányadát „gramm/uncia
állomány” formájában mutatja ki. A „gramm/uncia állomány” minden munkanapon
aktualizálásra kerül, és előfordulhat, hogy egy gramm/egy uncia törtrészét teszi ki;
ezért az ügyfélportálon a tizedesvessző utáni négy számjegyig kerül kimutatásra. A
Társaság és az Ügyfél ennyiben egyetértenek a mindenkori tulajdon-átruházásban.
Az Ügyfél egyetértéséről nyilatkozik azt illetően, hogy azokat a havonkénti értesítéseket, amelyeket a Társaság az Ügyfél által rendelt havonkénti fémmennyiségek
együttes állományba történő beszállítása tárgyában küld, a jelszóval védett ügyfélportálon keresztül (lásd II.3.) fogadja.
(8) Amennyiben a vételi ajánlat nyomtatványon fix, legfeljebb két évig terjedő futamidő került előirányzásra, abban az esetben a szerződés időtartama (érvényessége) a fix futamidő lejártával automatikusan megszűnik. Amennyiben az Ügyfél a
vételi ajánlati nyomtatványon két évnél hosszabb fix futamidőt választ, abban az
esetben ez az alábbiakban leírt 9. pont értelmében határozatlan idejű szerződésnek
minősül. Az Ügyfélnek fix futamidőben történő megállapodás esetén lehetősége van
arra, hogy előzetes értesítés mellett legfeljebb 24 hónapig terjedően szüneteltesse a
fizetést. Ebben az esetben azonban ezt követően a Társaság mindennemű teljesítési
kötelezettsége megszűnik.
(9) Amennyiben a vételi ajánlat nyomtatványon nincs előirányozva fix futamidő, akkor a szerződés határozatlan időre szól. Ebben az esetben az Ügyfélnek a szerződés
megkötésétől számított két év lejáratakor van először joga bármikor felmondani a
szerződést, két hetes felmondási idővel a naptári hónap végével.
(10) A szerződés a szerződéses futamidő lejártakor szabályosan lejár, függetlenül
attól, hogy az Ügyfél teljesítette-e valamennyi megállapodott havonkénti vételösszeget. Ez azt jelenti, hogy a szerződés futamidejének lejárata után az Ügyfél nem
köteles a Társaság felé további fizetéseket teljesíteni, még akkor sem, ha nem fizette meg valamennyi havonta megállapodott „vételi ár”-at és/vagy a „vételi díj”-at.
Cserébe az Ügyfél a maga részéről nem támaszthat igényt a Társasággal szemben
a Társaság felé teljesített összegek visszatérítésére abban az esetben, ha a szerződést a maga részéről felmondás útján megszünteti, akár a minimális szerződéses
futamidő lejárata előtti felmondásról van szó, akár határozatlan futamidő esetén
történő felmondásról van szó.
(11) A rendkívüli felmondáshoz való jog mindenkor érintetlen marad.


II.8. Szavatossági jogok, a felelősség korlátozása, kártérítési igények
(1) Alapvetően a Társaság pusztán átlagos minőségű fémekkel tarozik a fajlagos
(fajta és mennyiség szerinti) kötelem értelmében, kivéve, ha valamely hiányosságot
csalárd módon elhallgatott vagy szavatosságot vállalt a dolog minőségéért. Egyebekben a kellék- és jogszavatosságra vonatkozó törvényi rendelkezések kerülnek
alkalmazásra.
(2) A Társaság csak olyan károkért felel, amelyek a Társaságnak vagy annak törvényes képviselőinek vagy teljesítési segédeiknek szándékos vagy súlyosan gondatlan
kötelezettségszegésén alapulnak. A felelősség előzőekben leírt kizárása alól kivételt képeznek az élet, a testi épség és/vagy az egészség megsértéséből származó
károk, amelyek a Társaságnak vagy annak törvényes képviselőinek vagy teljesítési
segédeiknek szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak. Ugyancsak kivételt képeznek a felelősség előzőekben leírt kizárása alól a lényeges szerződéses kötelezettségek megsértéséből származó károk, tehát olyan kötelezettségek
megsértéséből, amelyek teljesítése nélkül egyáltalán nem is lehetséges a szerződés
megfelelő megvalósítása. Az utóbbi károkért csak a szerződésre jellemző előrelátható kár nagyságáig terjed ki a felelősség, kivéve, ha a valamely fémnek a Társaság
által az Ügyfél felé vállalt specifikációjának éppen az a célja, hogy megvédje az Ügyfelet a szerződésre jellemző előrelátható káron túlmutató kár tekintetében.


II.9. Az Ügyfél vizsgálathoz való joga
Az Ügyfél kötelessége a fémeket azok esetleges hiányosságai tekintetében vizsgálatnak alávetni, ha esetleges szavatossági igényeket szeretne érvényesíteni. A
fémek szemrevételezésére az Ügyfél a Társasággal szemben jogosult, mégpedig
függetlenül attól, hogy a neki eladott fémek a lakóhelyén találhatóak vagy gyűjtő
letétben a Társaságnál. Az utóbbi esetben az Ügyfél könyvvizsgáló megbízásával
és saját költségére szemrevételezheti a fémeket – biztonsági okokból azonban csak
akkor, ha a mindenkori tárolási hely, amelyen az adott fémek találhatóak, kifejezett
hozzájárulását adta ehhez.


II.10. Az Ügyfél rendelkezési joga
Az Ügyfél jogosult a fémek mindenkori együttes állományára vonatkozó résztulajdoni hányada felett önállóan rendelkezni, különösen azt teljes egészében vagy
részben visszterhesen vagy visszteher nélkül átruházni vagy megterhelni, mint azt
pl. elzálogosítani is. Az Ügyfélnek ugyanakkor a Társasággal szemben fennáll az a
kötelezettsége, hogy kizárólag akkor hajtson végre rendelkezéseket résztulajdoni
hányadára vonatkozóan, ha biztosított, hogy az Ügyfél és a Társaság között létrejött
szerződések valamennyi kikötésének és szabályozásának hatálya érvényes a rendelkezés által kedvezményezett kiváltságos jogutódja javára és terhére is. Az Ügyfél
köteles a résztulajdoni hányadára vonatkozó rendelkezésről a Társaságot legkésőbb
a rendelkezés megtételétől számított két héten belül értesíteni.


III. Megőrzési feltételek
III.1. A Megőrzési szerződés megkötése
(1) A Társaság ajánlatai értesítés nélkül megváltoztathatóak és kötelezettség nélküliek. Mindössze felhívásként szolgálnak az Ügyfél felé arra, hogy az Ügyfél ajánlatokat tegyen. („invitatio ad offerendum“).
(2) Az Ügyfelek és a Társaság között megőrzési szerződések azáltal jönnek létre,
hogy a Társaság elfogadó nyilatkozatot tesz az Ügyfél ajánlatára, amelyet az Ügyfél az ajánlati nyomtatványon nyilváníthat ki. A Társaságnak jogában áll bármely,
megőrzési szerződés megkötésére irányuló ajánlatot elutasítania. A Társaság az
elfogadó nyilatkozatot megteheti vagy telefonon, vagy írásos formában, vagy ráutaló magatartással, különösen az Ügyfél által a Társaságtól rendelt fémnek az adott
fém együttes állományába történő beszállítása útján, amelyről az Ügyfél a Társaság
digitális ügyfélportálján keresztül, erre vonatkozó értesítés formájában kap tájékoztatást. Az Ügyfél egyetértéséről nyilatkozik azt illetően, hogy azokat az értesítéseket, amelyeket a Társaság az Ügyfél által rendelt fém beszállítása tárgyában küld,
a digitális, jelszóval védett ügyfélportálon keresztül fogadja, ami az interneten a
goldengates.app címen található. A vonatkozó Ügyfél-App a Google Play Store-ban
a play.google.com/store/apps/details?id=digitalwert.de.goldengates_customerportal címről, és az Apple App Store-ban a apps.apple.com/de/app/golden-gates/
id1437886979 címről tölthető le.


III.2. A megőrzési szerződés tartalma, gyűjtő letét, a BGB /német Ptk./ §§ 744., 745.
kizárása, a hányadrészek szerinti közösség megszüntetéséhez való jog kizárása
(1) A fizikai fémek díjazás ellenében történő tárolását a Társaság a II.2 (3) pontnak
megfelelően szigorúan őrzött raktárakban végzi. A Társaság ott az Ügyfél számára a fémfajtának megfelelő, szabályos megőrzést végez gyűjtő letét formájában,
a saját fémállományaitól elkülönítve; a Társaság a fém beszállításával nem szerez
tulajdonjogot a fémen. A fémek megőrzése fémfajtánként a mindenkori gyűjtő letétben történik, amely egyfajta fémhez tartozó fémekből áll, amelyeket a társaság az
Ügyfelei számára megőrzés céljából birtokba vett. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul
az adott fém gyűjtő letétben történő kezeléséhez. Mivel az Ügyfél számára kizárólag
fizikai fémek megőrzésére kerül sor, kizárt, hogy az Ügyfélnek negatív fémállománya
legyen.
(2) A BGB /német Ptk./ §§ 744., 745. közös kezelésre vonatkozó törvényi rendelkezései kifejezetten kizárásra kerülnek, ugyanúgy, mint a hányadrészek szerinti közösség megszüntetéséhez való jog, mégpedig az Ügyfél halálán túl is. Ez, ugyanúgy,
mint a fémek gyűjtő letétéről szóló megállapodás, mindenkor érvényes az Ügyfél
esetleges jogutódaira is. A Társaság jogosult a valamely ügyfelet megillető fémmennyiséget a mindenkori együttes letétből grammban kivenni annak érdekében, hogy
azt az adott Ügyfélnek kiszállítsa, ill. hogy azt az adott Ügyfélnek átadja.
(3) A tárolási helyek a következő szigorúan őrzött raktárak: a pro aurum / Németország raktára Münchenben, valamit a GoldInvest /Ausztria raktára Bécsben az
arany vonatkozásában; a Geiger Edelmetalle AG / Németország raktára Rötha OT
Espenhain-ban arany és ezüst érmék vonatkozásában, a Loomis International AG /
Svájc raktára (vámszabadraktár, Zürich-Kloten) ezüsttömbök, platinatömbök és palládiumtömbök vonatkozásában, valamint a Metlock GmbH / Németország raktára
(vámszabadraktár, Frankfurt/M.) a technológiai fémek vonatkozásában. A Társaság fenntartja annak jogát, hogy a tárolási helyeket módosítsa, különösen abban
az esetben, ha valamely addig használt szigorúan őrzött raktárt illetően biztonsági
kockázatok jutnának a tudomására. Az Ügyfél a tervezett módosításról előzetesen
értesítést kap, és lehetősége van arra, hogy ez ellen kifogást emeljen. Amennyiben
az információ Ügyfélhez való beérkezésétől számított egy hónapon belül az Ügyfél
nem emel kifogást, akkor a tárolási hely módosítása engedélyezettnek minősül. A
Társaság az értesítés során kifejezetten fel fogja hívni az Ügyfél figyelmét erre a
jogkövetkezményre.
(4) A tárolás lopás, tűz- és vízkárok ellen biztosítva van.
(5) Az Ügyfél köteles a tárolásért ellenszolgáltatásként a Társaság árlistája szerinti
mindenkori érvényes tárolási költségeket megfizetni a Társaságnak. A tárolási költségek aranytömbök és arany érmék esetében évente a naptári év 01.31-én, ezüst
érmék, ezüst-, platina- és palládiumtömbök esetében mindig a naptári év 01.31-én és
07.30-án, technológiai fémek esetében negyedévente mindig a naptári év 01.31-én,
04.30-án, 07.30-án és 10.31-én esedékesek az esedékesség napját megelőző elszámolási időszakra. A Társaság árlistája a tárolási költségek tétel vonatkozásában
rendszertelen időközönként aktualizálásra kerül, és azt a Társaság a https://www.
goldengates.de/de/preisliste címen teszi közzé. A tárolási költségek az Ügyfélnek a
Társaság által az Ügyfél számára megőrzött „gramm/uncia állomány”-ára vonatkozóan kerülnek meghatározásra, mégpedig az adott fém napi záróárfolyama alapján,
euróban, plusz 3 % felszámításával kerülnek kiszámításra.
Tájékozódás céljából az Ügyfél rendelkezésére bocsájtjuk a Társaság árlistáját a
vételi ajánlat nyomtatvánnyal együtt, amely tartalmazza a megőrzési szerződés
megkötésére vonatkozó ajánlat adásának lehetőségét.


III.3. Adók, vámok, illetékek vagy díjak
Az esetleges adókat, vámokat, illetékeket vagy díjakat stb. egyedül az Ügyfélnek
kell viselnie.


III.4. A Társaság kötelezettségei
A Társaság kötelezettségei pusztán a megőrzésre átengedett fémek megfelelő tárolására terjednek ki. A Társaság nem vehet részt nemesfém kölcsönügyletekben, és
nem kölcsönözhet nemes- vagy technológiai fémeket.


III.5. A megőrzési szerződés futamideje, felmondás
A megőrzési szerződés határozatlan időre köttetik. A megőrzési szerződés bármikor, felmondási idő betartása nélkül felmondható, mégpedig mind az Ügyfél, mind
pedig a Társaság részéről. A felmondást a BGB /német Ptk./ 126.b § szerinti írásos
formában kell megtenni.


III.6. Kiadásra való jogosultság
A megőrzési szerződés hatályos felmondása következtében az Ügyfél jogosult abból a fémfajából annak a fémmennyiségnek és annak a súlynak a kiadását kérni,
amely az Ügyfél számára gyűjtő letét formájában megőrzésre kerül.
Anélkül, hogy ehhez a megőrzési szerződés felmondására lenne szükség, az Ügyfél
az alábbi kivitelű és méretű fémek esetében a szerződés futamideje alatt, a mindenkor az Ügyfél számára a gyűjtőraktárban beraktározott fémmennyiségtől és kiviteltől függően, azok kiadását kérheti:
- aranytömb legalább 50 gramm tömbmérettől kezdve
- arany érmék à 1 unciás érmékben
- ezüst érmék 40 darabos, à 1 unciás érmecsomagokban.
Az Ügyfél általánosságban nem igényelheti bizonyos címleteknek, bizonyos gyártók
fémeinek vagy bizonyos specifikációjú fémeknek a kiadását, kivéve, ha a felek erről
kifejezetten megállapodtak.
Mind a megőrzési szerződés felmondását követő kiadás, mind pedig a szerződés
futamideje alatti kiadás esetében az alábbiak érvényesek:
Az Ügyfél előzetes bejelentést követően a fémet elviheti abból a szigorúan őrzött
raktárból, amelyben az adott fém adott együttes állománya található. A III.3. szerinti
ráfordításait, úgy mint az esetleges útiköltségeket és az esetleges ennek során az
elvitel időpontjának egyeztetése végett felmerülő telekommunikációs költségeket
az Ügyfél maga viseli.
Ahelyett, hogy az Ügyfél elmenne a fémért és elvinné azt, lehetőség van arra, hogy a
felek megállapodást kössenek a fémnek az Ügyfélhez történő kiszállításáról. Az ennek során keletkező szállítási költségeket az Ügyfélnek előrefizetés formájában kell
megfizetnie. Egyebekben hivatkozunk a jelen Szerződési Feltételek II.4. (3) pontjára.


III.7. A megőrzési szerződésre vonatkozó elállási jog
Olyan megőrzési szerződés esetében, amely üzleti helyiségeken kívül, vagy távértékesítés keretében köttetett, a BGB /német Ptk./ 312. g § 1. bek. alapján a BGB
/német Ptk./ 355. § szerinti elállási jog áll fenn. Az elállási jog részleteit illetően
felhívjuk a figyelmet arra a megőrzési szerződésre vonatkozó elállási jogról szóló
tájékoztatóra és az elállási nyomtatvány mintára, amelyeket az Ügyfélnek a „Vételi
ajánlat” szerződési nyomtatvánnyal együtt rendelkezésére bocsájtunk.
Olyan megőrzési szerződés esetében, amely se nem üzleti helyiségeken kívül, se
nem távértékesítés keretében köttetett, nem áll fenn elállási jog.


III.8. A felelősség korlátozása, kártérítési igények
(1) A Társaság csak olyan károkért felel, amelyek a Társaságnak vagy annak törvényes képviselőinek vagy teljesítési segédeiknek szándékos vagy súlyosan gondatlan
kötelezettségszegésén alapulnak. A felelősség előzőekben leírt kizárása alól kivételt képeznek az élet, a testi épség és/vagy az egészség megsértéséből származó
károk, amelyek a Társaságnak vagy annak törvényes képviselőinek vagy teljesítési
segédeiknek szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén alapulnak. Ugyanígy
kivételt képeznek a felelősség előzőekben leírt kizárása alól a lényeges szerződéses
kötelezettségek megsértéséből származó károk, tehát olyan kötelezettségek megsértéséből, amelyek teljesítése nélkül egyáltalán nem is lehetséges a szerződés megfelelő megvalósítása. Az utóbbi károkért csak a szerződésre jellemző előrelátható
kár nagyságáig terjed a felelősség, kivéve, ha a valamely fémnek a Társaság által az
Ügyfél felé vállalt specifikációjának éppen az a célja, hogy megvédje az Ügyfelet a
szerződésre jellemző előrelátható káron túlmutató kár tekintetében.


IV. A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény előírásai
(1) A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a szerződés előkészítésének keretében megtörténik az Ügyfél azonosítása, a
név, a születési hely, a születési idő és az állampolgárság megadásával. Ehhez az
Ügyfél átadja az érvényes személyi igazolványa vagy útlevele fénymásolatát. Emellett az Ügyfélnek további, a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerint szükséges adatokat is kell szolgáltatnia.
(2) Amennyiben az Ügyfél vállalkozó, akkor a céget vagy a megnevezést, a jogi formát, a nyilvántartási számot, a székhely levelezési címét és törvényes képviselők
nevét adja meg. Amennyiben a tulajdonosok valamelyike több mint 25 százalékos
tulajdonrésszel rendelkezik az Ügyfél vállalkozásában, akkor az Ügyfél ennek a tulajdonosnak a kilétéről is adatokat szolgáltat.
(3) A Társaság el fogja utasítani az Ügyfél szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát
abban az esetben, ha az Ügyfél a szükséges adatok megadását elmulasztja, vagy
azokat hiányosan adja meg, vagy az Ügyfél által megadott adatok vizsgálatával összefüggésben egyéb kétségek merülnének fel.


V. Záró rendelkezések, a változtatás jogának fenntartása
(1) A Társaság és az Ügyfél közötti valamennyi jogviszonyra kizárólag a német
(Német Szövetségi Köztársaságbeli) jog érvényes. Ez a jogválasztás olyan Ügyféllel
szemben, aki fogyasztó, csak annyiban érvényes, amennyiben az Ügyféltől ezáltal
nem kerül megvonásra az a védelem, amit azon állam jogának a kötelező előírásai
biztosítanak számára, amelyben a szokásos tartózkodási helye található. A CISG /
Bécsi Vételi Egyezmény/ alkalmazása kizárásra kerül.
(2) A teljesítés helye Görlitz. Amennyiben az Ügyfél a német HGB /Ktk./ szerinti
vállalkozó, akkor valamennyi a szerződésből eredő vitás kérdés esetében a bírósági
illetékesség helye szintén Görlitz. Amennyiben az Ügyfélnek nincsen általános lakóhelye a Német Szövetségi Köztársaságban, vagy ha az Ügyfél lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a keresetindítás időpontjában nem ismert, akkor a bírósági
illetékesség helye szintén Görlitz.
(3) Amennyiben jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése, vagy egyéb
megállapodások keretében valamely rendelkezés hatálytalan vagy végrehajthatatlan lenne vagy azzá válna, akkor az nem korlátozza az egyéb rendelkezések vagy megállapodások hatályát. A jelen Feltételek valamely rendelkezésének hatálytalansága
vagy megvalósíthatatlansága miatt esetlegesen fellépő hézag esetén a szerződés
annak az összes érintett fél érdekeinek figyelembevételével történő kiegészítő értelmezése útján érvényes.
(4) A Társaság fenntartja magának a jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának és/vagy kiegészítésének jogát, amennyiben ez törvényi követelmények és/
vagy a gazdasági körülmények változása miatt szükségessé válik. Ilyen esetben a
Társaság az Ügyféllel írásban fogja közölni a Társaság módosított és/vagy kiegészített Általános Szerződési Feltételeit. Amennyiben az Ügyfél az írásos közlés hozzá
való beérkezéstől számított egy hónapon belül nem emel kifogást a Társasággal
szemben a Társaság módosított, ill. kiegészített Általános Szerződési Feltételei
érvényességével szemben, akkor ezek engedélyezettnek minősülnek, és következésképpen ettől kezdve az Ügyfél és a Társaság közötti új szerződési feltételeknek
minősülnek. A Társaság a módosított, ill. kiegészített Általános Szerződési Feltételeinek megküldésével együtt kifejezetten fel fogja hívni az Ügyfél figyelmét erre a
következményre.
(5) A Társaság nem köteles és alapvetően nem áll szándékában az Ügyféllel szemben a Társaság jelen Általános Szerződési Feltételei szerinti szerződéssel összefüggő vitás kérdések esetén valamely fogyasztói egyeztető testület előtt a vita rendezését szolgáló eljárásban részt venni. A Társaság arra törekszik, hogy vitás kérdések
esetén saját maga találjon az Ügyféllel történő közös megegyezéssel megoldást.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy elektronikus úton kötött szerződésekkel összefüggő
vitás kérdések esetén a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy az Európai Unió
online vitarendezési platformhoz forduljon a www.ec.europa.eu/consumers/odr
címen, amely létrehozza a kapcsolatot egy illetékes nemzeti egyeztető testülettel.
Ezen túlmenően mind az Ügyfél, mind pedig a Társaság számára megengedett marad, hogy az illetékes bírósághoz forduljon.

Best provider of gold saving plans | Golden Gates
Best contract drafting | Golden Gates
Winning award for best Customer Service | Golden Gates
Winning award for best price | Golden Gates
Winning award for best storage and delivery | Golden Gates